Predstavnici EPBiH na konferenciji o hidroenergiji zapadnog Balkana

Dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju učestvuju u radu konferencije pod nazivom „Western Balkans Sustainable Hydropower Conference“ /Održiva hidroenergetska konferencija zapadnog Balkana/, koja se održava u Beču. U ime Vlade Federacije BiH konferenciji prisustvuje Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, te predstavnici JP Elektroprivreda HZHB, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Privredne komore Federacije BiH.

Cilj skupa koji se održava u organizaciji Međunarodne finansijske korporacije (IFC), a uz podršku Federalnog ministarstva finansija Austrije, Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske, je identificiranje visokokvalitetnih hidroenergetskih projekta na zapadnom Balkanu i definisanje ključnih koraka za njihov razvoj, uključujući i projekte prekograničnog karaktera.
Uz ministre nadležne za energiju iz svih zemalja zapadnog Balkana, predstavnike ministarstava za hidroenergetski razvoj, vodoprivredu, okoliš, regulatornih agencija za energiju i elektroprivreda, u radu konferencije učestvuju predstavnici hidroenergetskih operatora iz Austrije, Norveške i Švicarske, investitori u zapadni Balkan, predstavnici finansijskih institucija, okolišni i socijalni stručnjaci iz multilateralnih finansijskih institucija i iz vodeće svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), nezavisni hidroenergetski stručnjaci iz Austrije, Norveške i Švicarske, dobavljači za opremu i usluge, te predstavnici austrijskog Ministarstva finansija, Ministarstva vanjskih poslova Norveške i švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove.
Pored sastanaka radnih grupa koje sačinjavaju predstavnici pojedinačnih vlada, kompanija i stručnjaci, u okviru konferencije će biti održan i Ministarski sastanak u Federalnom ministarstvu finansija Austrije, na kojem će se razgovarati o prekograničnim hidroelektranama i transformaciji političkih vizija u akcijske planove koji se mogu pripremiti za finansijsku podršku EU.