HE Vranduk – Završni radovi na zatvaranju zagata brane prve faze; radovi i u rejonu strojare

U okviru priprema za buduće radove na iskopu jame, odnosno temelja brane, na gradilištu HE Vranduk nastavljena je ugradnja talpi na uzvodnom, vanjskom dijelu zagata, te izrada zemljano-stijenskog nasipa na nizvodnom dijelu zagata na liniji postavljanja talpi za zatvaranje zagata sa nizvodne strane.

 U rejonu strojare  u toku su zemljani  radovi s ciljem  izmještanja puta i izrada nasipa devijacije puta kod glavne strojare. U više navrata vršeno je i ispitivanje zbijenosti nasipa, a uzorak materijala koji se koristi za nasip dostavljen je na laboratorijsko ispitivanje.  

Nastavljeni su i građevinski radovi na izgradnji transformatorske stanice (TS) u rejonu brane, izvršeno ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja ispod temeljne ploče TS „Brana - lijeva obala“, te nastavljena izrada i ugradnja armaturnog čelika temeljne ploče TS „Brana - lijeva obala“.

Za potrebe gradilišta na platou broj 4 u toku je montiranje metalne hale (hangara).
 
Nivo vodostaja rijeke Bosne je stabilno nizak što pogoduje ostvarenju planirane dinamike pripremnih radova na gradilištu hidroelektrane.