HE Vranduk – Nastavak radova; pozitivan nalaz Federalnog okolinskog inspektora

Uprkos niskim temperaturama, pripremni radovi 2. i 3. faze na gradilistu HE Vranduk nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Pomoćni objekat zagat brane prve faze zatvoren je čeličnim talpama prema lijevoj obali sa uzvodne i sa nizvodne strane. Trenutno se izvode pripremni radovi za postavljanje donjeg reda zatega na zid od talpi.

U rejonu strojare vrši se zbijanje petog sloja nasipa gradilišnog puta. U toku je ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja ispod kanala temeljne ploče i betoniranje temelja kanala TS „Glavna strojara“.

Nastavljeni su radovi i na TS “Brana” i montaži metalne hale (hangara) platou broj 4 za potrebe gradilišta.
 
Radove na gradilištu HE izvode kompanije licencirane za pojedine vrste radova uz praćenje   Nadzornih inženjera.

Tokom nedavne posjete Federalnog okolinskog inspektora gradilištu, dat je pozitivan nalaz bez primjedbi.