HE Vranduk - izvođenje pripremnih radova prema planiranoj dinamici

Na gradilištu HE Vranduk u toku je izvođenje radova na čišćenju jame (korita) unutar zagata i deponovanje materijala na uzvodnom dijelu nasipa. Sa porastom temperatura poteklih dana, stekli su se uslovi za ispitivanje zbijenosti posljednjeg sloja nasipa, prije tampona na gradilišnom putu kod glavne strojare. Ostvareni rezultati od strane Nadzora su ocjenjeni zadovoljavajućim i dozvoljen je nastavak radova.

 Na lokaciji privremene trafostanice (TS) „Glavna strojara“ vrši se ugradnja armature i betoniranje temeljne ploče. U toku je i izvođenje radova na proširivanju nasipa na platou 4, uz  korištenje materijala iz korita, ranije deponovanog  kod mosta „Bosna V“.

U narednom periodu očekuje se popunjavanje zagata između dva reda talpi sa zemljano-stijenskom masom, te finalno uređenje uzvodne i nizvodne strane zagata.