Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7

U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)

 Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, pokreću proceduru za vođenje pregovora u vezi sa zaduženjem kod Export-Import Bank of China (EXIM banka)  i izdavanje garancije po predmetnom kreditu.
Neto ugovorena cijena prema EPC ugovoru za izgradnju Bloka 7  je  722, 35 miliona Eura (bez PDV-a).
U pregovorima sa predstavnicima  kineske EXIM banke, ostvaren je dogovor o trajanju kredita od 20 godina uz grace period 5 godina i otplatu u trajanju 15 godina.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju izgradnje Bloka je 85 posto, dok će preostalih 15 posto biti obezbjeđeno iz sredstava  Elektroprivrede BiH.
Izgradnjom Bloka 7 u TE Tuzla,  Elektroprivreda BiH će dobiti proizvodni kapacitet velike energetske efikasnosti. Ulaskom zamjenskog Bloka 7,  sa radom prestaju blokovi 3 i 4. Zbog svoje efikasnosti, ekoloških parametara i isplativosti, Blok 7 će biti zamjena  i za blokove  5 i 6  koji će u u pogon ulaziti prema potrebi. 
Blok 7 je  predviđen za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom okolnih gradova, te projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT) koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.
Za proizvodnju električne i toplinske energije u Bloku 7 predviđena je upotreba lignitnog uglja iz RU Kreka.