RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi

RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.

 

U toku 2016.godine, uprkos otežanim uslovima eksploatacije, proizvedeno je 566.102 tona uglja ili 92,80% u odnosu na planiranu proizvodnju, dok je proizvodnja otkrivke na Površinskom kopu Višća ostvarena sa 2.542.980  (m3č.m.)  ili  92,14% u odnosu na Plan. U jami Đurđevik uža priprema ostvarena je sa 1.422 m ili 1,56% više u odnosu na planiranu.

 

 

Za potrebe TE Tuzla isporučeno je 532.966 tona uglja što je 96,12%  od ukupno prozvedene količine. Za ostale kupce realizovano je  3,88%  jer je najveći prioritet plasmana dat TE Tuzla. Cjelokupna proizvodnja je plasirana kupcima i nije bilo proizvedenog a neisporučenog uglja.

 

U prošloj godini uz znatan angažman Uprave i svih zaposlenih, te uz pomoć i podršku Vladajućeg društva Koncerna, JP Elektroprivreda BiH, zaustavljeni su negativni trendovi poslovanja, servisirane sve obaveze prema zaposlenim (isplata plata, toplog obroka, regresa, naknade za Dan rudara),  obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poduzete  aktivnosti da se efektivnost i efikasnost vlastitog rada  podigne na viši nivo.

 

Uplatom doprinosa PIO/MIO, stvorene su nužne pretpostavke da svi radnici koji stiču uslove za odlazak u penziju mogu nesmetano ostvariti sva svoja prava.