Elektroprivreda BiH nije izazvala ekološku katastrofu na Jablaničkom jezeru

Period od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine, karakterišu se kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.

 

JP Elektroprivreda BiH je bez obzira na ove okolnosti vršila uredno snabdijevanje kupaca električnom energijom, ali i neprekidno obezbjeđivala propisano ispuštanje vode nizvodno od svojih akumulacija. Zbog veoma niskih temperatura u januaru ove godine i obezbjeđenja potrebnih količina električne energije, došlo je do pada kote akumulacije HE Jablanica. Međutim, ni u ovakvim okolnostima nije ugroženo propisano ispuštanje vode, niti enormno pražnjenje akumulacije u druge namjene, osim potrebe za podmirenjem potreba elektroenergetskog sistema.

 

 

Povoljan hidrološki razvoj u posljednjih nekoliko dana rezultirao je povećanjem kote akumulacije HE Jablanica za 5 metara. Dalje povećanje kote očekuje se u narednom periodu. 

 

 

Slične hidrološke prilike bile su karakteristične i za 2012.godinu. Ni u tom periodu aktivnostima JP Elektroprivreda BiH nije bila ugrožena flora i fauna Jablaničkog jezera, odnosno, riblji fond je u potpunosti sačuvan.