HE Vranduk - U završnoj fazi radovi na zagatu brane prve faze

Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk u rejonu brane te u rejonu velike strojare, nastavljeni su i tokom proteklog vikenda

 U rejonu brane u toku su  završni radovi na zagatu brane 1. faze – ojačavanje nasipa uzvodnog i nizvodnog dijela zagata, ugradnja zatega u talpe – drugi red, te brtvljenje rupa od zatega. Za izvođenje radova angažovano je pet do sedam kamiona, te pet teških mašina (rovokopači, valjci), uz angažman 15 do 20 radnika.

U ovom gradilišnom rejonu, vrši se i kabliranje lokacije privremene TS „Brana“  zbog konekcije na mrežu. Minule sedmice, izvršeno je ispitivanje TS za privremene gradilišne priključke u fabrici proizvođača, uz prisustvo predstavniak Nadzora i tima Elektroprivrede BiH.
 
U gradilišnom rejonu velike strojare, vrši se iskop trase kabla za povezivanje privremene TS „Glavna strojara“ na mrežu. Radove izvodi 5 do 10 radnika.