Nacrt Mrežnih pravila distribucije Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH

Na osnovu odredaba člana 53. Zakona o električnoj energiji u FBiH (Sl. novine F BiH, br: 66/13 i 94/15), a u vezi s Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije, br:01-07-241-01-01/14, od 06.03.2014.godine i Zaključkom Regulatorne komisije za energiju u FBiH, br:01-07-1007-02/16, od 24.10.2016.godine, u JP Elektroprivreda BiH pripremljen je Nacrt izmijenjenog i dopunjenog prijedloga Mrežnih pravila distribucije

Obavještenje o javnoj raspravi o Nacrtu Mrežnih pravila je objavljeno u dnevnom listu Oslobođenje, dana 24.02.2017. godine.

Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu učešće u javnoj raspravi i na taj način doprinesu pripremi što boljih i kvalitetnijih Mrežnih pravila distribucije.

Kopiju Nacrta Mrežnih pravila distribucije možete preuzeti do 03.03.2017.