HE VRANDUK - Završni radovi na zagatu brane prve faze i privremenim priključcima

Na gradilištu HE Vranduk, u rejonu brane i rejonu velike strojare, nastavljeno je izvođenje pripremnih radova.

 U rejonu brane vrše se završni radovi na zagatu brane 1. faze – izrada završnih nasipa i ojačavanje uzvodnog i nizvodnog dijela zagata uz angažman 15 do 20 radnika, 10 kamiona i 5 teških mašina (rovokopači, valjci). Zbog konekcije na mrežu, u toku je i kabliranje lokacije privremene TS „Brana“.

U gradilišnom rejonu velike strojare, vrši se kabliranje za povezivanje privremene TS „Glavna strojara“ na mrežu, te postavljanje ograde u pojasu Glavne strojare. Radove izvodi 5 do 10 radnika.