Uspješno realizovane aktivnosti u okviru projekta CoolHeating

U JP Elektroprivreda BiH i Općini Visoko od 21.do 23. februara 2017. godine, realizovane su aktivnosti u vezi sa Projektom CoolHeating čiji je cilj pružanje podrške implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.

 CoolHeating je Projekat koji se realizuje u okviru EU Programa HORIZON 2020 pri čemu je JP Elektroprivreda BiH  prva institucija iz Bosne i Hercegovine koja  kao projektni partner učestvuje u ovom programu istraživanja i inovacija Evropske Unije.
 
 Drugom projektnom sastanku partnera održanom u JP Elektroprivreda BiH prisustvovali su predstavnici partnerskih kompanija koje realiziraju projekat CoolHeating - WIP (Njemačka), GET (Austria), Planenergi (Danska), JP Elektroprivreda BiH (BiH), UniZg (Hrvatska), UniBg (Srbija), Skupina (Slovenija), SDEWES Skopje (Makedonija), Općina Ljutomer (Slovenija), Općina Sabac (Srbija) i Općina Visoko (BiH).
 
 S ciljem prepoznavanja potencijala i mogućnosti za implementaciju okolinski i ekonomski prihvatljivih mogućnosti grijanja objekata upriličena je posjeta Općini Visoko, gdje se na dvije lokacije već primjenjuju  sistemi grijanja koji su ocijenjeni kao primjeri dobre prakse (sa instaliranim toplotnim pumpama). Partneri Projekta  CoolHeating tim povodom su posjetili i TE “Kakanj”, kao potencijalni izvor snabdijevanja toplinom urbanog dijela Općine Visoko iz visokoefikasne kogeneracije.
 
Organizovana je i Tehnička radionica tokom koje su predstavljena iskustva i aktivnosti bh. institucija, prakse vlasnika i operatora postrojenja iz Danske i Njemačke koji su u okviru projekta CoolHeating prepoznati kao primjeri dobre prakse, te industrijski partneri iz BiH koji se bave projektovanjem i izgradnjom ovakvih sistema na bazi obnovljivih izvora energije.
U okviru predviđenih budućih aktivnosti na projektu CoolHeating, u EPBiH će biti održana još jedna Tehnička radionica te dvije Business model radionice koje će biti fokusirane na poslovne modele i poboljšane modele finansiranja ovakvih projekata.
 
Vodeći ljudi Projekta iskazali su zahvalnost JP Elektroprivredi BiH i Općini Visoko na maksimalnom angažmanu. Zaključeno je da se sve aktivnosti na projektnim zadacima realizuju u skladu sa planiranom dinamikom.  Svi do sada realizovani dijelovi Projekta odobreni su od strane koordinatora ispred Evropske komisije i projekat je ocijenjen kao uspješan. 
Realizacija projekta CoolHeating započela je u januaru 2016. godine, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine.