Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu

Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. juna 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj o radu Odbora za reviziju.

 U 2016. godini ostvarena je proizvodnja električne energije u količini 7.245 GWh. Ukupan prihod iznosi 1.034,24 miliona KM, a ostvareni troškovi i rashodi 1.021,38 miliona KM.

Dobit JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo ostvarena u 2016. godini iznosi 12,86 miliona KM.

Skupština Društva je donijela Odluku o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ostvarene u 2016. godini.

Donesena je i Odluka o izboru i imenovanju Mirze Hulusića za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na period do isteka četvorogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.avgusta 2015. godine.