Postupci nabavke EPBiH putem sistema E-aukcije

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u Direkciji društva i gotovo svim podružnicama, od 01.juna 2017.godine, postupke nabavke provodi putem sistema E-aukcije i to za kriterij “najniža cijena”.

 Svi postupci nabavke JP Elektroprivrede BiH d.d.- Sarajevo provode se putem sistema E-aukcije bez obzira što je ugovornim organima data mogućnost da u toku 2017. godine, putem ovog sistema provedu samo 30% postupaka javne nabavke, koliko je propisano Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (“Službeni glasnik” BiH 66/16).

Inače, provedba E-aukcije za sve postupke javne nabavke prema Pravilniku, dužnost je ugovornih organa od 01.januara 2020.godine.

 

Postupak nabavke putem sistema E-aukcije provodi se putem portala Agencije za javne nabavke - www.ejn.gov.ba i u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije.

Svi ponuđači koji podnesu prihvatljive ponude, momentom zakazivanja E-aukcije, putem sistema E-nabavke bivaju istovremeno obaviješteni o:
- datumu i vremenu početka E-aukcije,
- prethodno određenom trajanju E-aukcije,
- broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove,
- poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda,
- ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude,
- i o tome da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

Postupak nabavke putem sistema E-aukcije predstavlja iskorak u dosljednijoj provedbi Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Svim ponuđačima koji učestvuju u postupku nabavke putem sistema E-aukcije, a koji podnesu prihvatljive ponude, omogućen je uvid u sve šifrirane ponude i kompletnu tendersku dokumentaciju u konkretnom postupku.

Ponuđač koji nakon provedene E-aukcije bude odabran kao najpovoljniji, dužan je nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti novi Obrazac za cijenu ponude koji će da odražava smanjene cijene iz sistema E-aukcije.

Detaljnije informacije o Pravilniku o uslovima i načinu korištenja E-aukcije možete pogledati na web stranici