U augustu premašen plan proizvodnje električne energije

U augustu 2017. godine, proizvodnjom 646,20 GWh električne energije premašena je planirana proizvodnja od 637,20 GWh električne energije.

 Termoelektrane TE ¨Tuzla¨ i TE ¨Kakanj¨ su proizvele 583,3 GWh, što predstavlja veću proizvodnju u odnosu na planiranu za 1,21, dok su hidroelektrane na Neretvi proizvele 62,88 GWh, te su i u ovom sušnom period ostvarile planiranu proizvodnju za mjesec august. U periodu od 01.januara do 31.augusta 2017.godine, u JP Elektroprivreda BiH ostvarena je proizvodnja  4.519,42 GWh električne energije,  što je 92,28 procenata od plana. 

Termoeletrane ¨Tuzla¨ i ¨Kakanj¨ u posmatranom period proizvele su 3.945,97 GWh što je  99,5 procenata od plana, a za čak 12 procenata veću proizvodnju u odnosu na isti period prošle godine.

U hidrolektranama je proizvedeno 573,45 GWh električne energije, odnosno 61 procenat od plana. 

Smanjenje proizvodnje u odnosu na plan u periodu  januar – august, uslovile su loše hidrološke prilike, koje su zabilježene u prvoj polovini 2017.godine, tako da je proizvodnja iz hidroelektrana manja za oko 400 GWh u odnosu na plan ili čak 36 procenata manja  u odnosu na isti period 2016.godine. 

Sarajevo, 04.09.2017.