Vlada FBiH prihvatila informaciju o finasiranju izgradnje Bloka 7 uz garanciju FBiH

Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine (EXIM bank) uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW Termoelektrane Tuzla. Vlada smatra da Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine, predstavlja dobru osnovu za vođenje pregovora i konačno usaglašavanje ovog sporazuma i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

Vlada FBiH podržava prijedlog mjera Federalnog ministarstva finansija za ublažavanje fiskalnih rizika povezanih sa izdavanjem garancije za ovaj kredit i daje saglasnost da oni budu ugrađeni u Nacrt ugovora o izdavanju garancije između Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, a u mjeri u kojoj je to primjenjivo, i u Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji i Nacrt garancije FBiH.
 
JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo zadužena je da angažuje kvalifikovanog pravnog savjetnika za pružanje pravne pomoći timu za pregovore o ovom kreditu i pripremu drugih finansijskih dokumenata povezanih sa Sporazumom o kreditnoj liniji između ovog javnog poduzeća i Izvozno-uvozne banke Kine, kao i da joj dostavi poziv za pregovore i osigura tehničke uslove za održavanje pregovora u što kraćem roku.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija  da usaglašeni tekst Sporazuma o ovoj kreditnoj liniji, uz ostalu prateću dokumentaciju, dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH.
 
Elektroprivreda BiH je zadužena da angažuje kvalifikovanog konsultanta za ocjenu kritičnih varijabli Studije izvodivosti izgradnje Bloka 7 - 450 MW TE Tuzla i ocjenu uticaja rentabilnosti ovog projekta na kreditnu sposobnost javnog poduzeća prema projektnom zadatku prihvatljivom za Federalno ministarstvo finansija. Zadužena je i da nalaz konsultanta dostavi Federalnom ministarstvu finansija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Uredu premijera FBiH.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, nakon donošenja odluke Vijeća za državnu pomoć BiH o odobravanju državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH i dostave nalaza konsultanta, Vladi uputi informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7- 450 MW TE Tuzla na konačno razmatranje.
 
Vlada FBiH  je imenovala tim za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla, kojeg sačinjavaju Samir Bakić i Elmana Kolasović (Federalno ministarstavo finansija), Amina Pintul i Tarik Begić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Senad Salkić, Muhamed Ražanica i Edib Bašić (Elektroprivreda BiH), te Gordan Čahtarević (Ured premijera FBiH).
 
Tim je dužan Vladi Federacije BiH dostaviti izvještaj o pregovorima i konačan tekst usaglašenog Sporazuma o ovoj kreditnoj liniji i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.