Informacija za kupce električne energije

Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknada za podsticanje i jediničnog iznosa naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Sl. novine F BIH“, broj: 43/18 od 01.06.2018. godine)

Odlukom je propisana obaveza plaćanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije od strane svih kupaca električne energije i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena na osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK, plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sistema.

Na osnovu ove  Odluke, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će na računima za električnu energiju od 05.06.2018. godine, obračunati i kao posebnu stavku naznačiti iznos ukupne naknade za podsticanje. Ukupna naknada predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh. Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK utvrđen je ovom Odlukom i iznosi 0,002128 KM/kWh bez PDV-a.