Usvojen Plan Integriteta

Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo usvojila je Plan integriteta JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, interni antikorupcioni dokument preventivnog karaktera, koji se donosi s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

 Plan integriteta putem kojeg se vrši identifikacija aktivnosti osjetljivih na nepravilnosti i korupciju ima za svrhu da, kroz obezbjeđenje profesionalnog depolitiziranog i efikasnog obavljanja djelatnosti, pruži kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama u BiH/Federaciji BiH.

Obaveza izrade i usvajanja Plana integriteta u Društvu proizilazi iz odredbi Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.