Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu

Pedeset i treća (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 27. novembra 2018. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

 

U 2017. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo proizvedeno je 7.009,0 GWh električne energije, uz ostvarenje 1.155,08 miliona KM prihoda. Troškovi i rashodi iznosili su 1.154, 5 miliona KM, a ukupan iznos investicionih ulaganja 65,2 miliona KM. I pored izuzetno loših hidroloških uslova, realizovani su ugovori o dugoročnoj isporuci električne energije, a svi kupci JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo su uredno snabdjevani.


Skupština Društva je donijela Odluku o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017.godinu,  u iznosu 620.382 KM.  

Donesena je i Odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, dr.sci. Ramiza Kikanovića, radi isteka perioda na koji je imenovan i Odluka o ponovnom imenovanju dr.sci. Ramiza Kikanovića za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ispred državnog kapitala na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Predstavnici dioničara upoznati su sa Izvještajem Odbora za reviziju o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2018. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.