HE Vranduk: Strabag dužan Elektroprivredi BiH isplatiti 5,7 miliona eura

Po presudi Suda u Beču, Konzorcij “Strabag AG/Končar”, sa kojim je Elektroprivreda BiH zaključila Ugovor o izgradnji HE “Vranduk”, dužan je po osnovu bankarske garancije za dobro izvršenje posla Elektroprivredi BiH isplatiti 5,74 miliona eura sa pripadajućim naknadama.

 Eventualna žalba ne odlaže izvršenje presude i njena realizacija se može očekivati u narednom periodu.

“Presuda suda u Beču pred kojim vodimo spor sa Konzorcijem Strabag AG/Končar, nikako ne znači odustajenje od arbitražnog postupka pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Briselu. Eektroprivreda BiH nastavlja ovaj proces”, navodi dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH.