Poslovanje 2018. godina: Prihod milijardu i 60 miliona, dobit 61,42 miliona

Nadzorni odbor je usvojio Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu.

U prošloj godini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu milijardu i 60 miliona KM. Dobit prije oporezivanja iznosi 61,42 miliona KM, a neto dobit 52,38 miliona KM, što je višestruko povećanje u odnosu na planirani iznos dobiti (15,91 milion KM). U odnosu na 2017. godinu finansijski rezultat je bolji za oko 60 miliona KM, pri čemu su troškovi i rashodi smanjeni za više od 155 miliona KM u odnosu na 2017 godinu. Tokom 2018. godine, broj krajnjih kupaca je povećan za više od 8 hiljada, a kupci su uredno snabdijevani električnom energijom.  

Elektroprivreda BiH je 2018. godine proizvela 7.245 GWh električne energije. Povećanju proizvodnje za 3,4 posto u odnosu na 2017.godinu,  prvenstveno je doprinijela veoma povoljna hidrološka situacija u nekoliko prvih mjeseci u godini. Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije bilo je 22% , što je više od planiranog i učešća ostvarenog u toku 2017. godine.

Realizovana su ulaganja u vrijednosti više od 70 miliona KM u vlastite djelatnosti i dokapitalizaciju ZD rudnika uglja. Osim toga, isplaćena je dividenda vlasnicima iz dobiti ostvarene u ranijem periodu po Odluci Skupštine Društva u iznosu 69,7 miliona KM.

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u prošloj godini karakteriše i aktivno učešće na regionalnom tržištu električne energije i tržištu pomoćnih usluga u BiH,  nastavak trenda smanjenja distributivnih gubitaka, davanje podrške rudnicima za održanje likvidnosti, značajni razvojni koraci u elektromobilnosti kao potencijalnom novom biznisu za EPBiH, a ostvareno je i učešće u više projekata finansiranih iz EU fondova.