Dijalogom do bolje saradnje sa kupcima

S ciljem adekvatnog informisanja poslodavaca o snabdijevanju električnom energijom na otvorenom tržištu, predstavnici Sektora za snabdijevanje u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH organzovali su u Zenici, Goraždu, Tuzli, Travniku, Bihaću, Jablanici i Sarajevu, sedam edukacija konsultativnog karaktera.

 

Dr.sc.Džemo Borovina, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu je istakao da je JP Elektroprivreda BiH od otvaranja tržišta prilagodila svoje poslovanje novim tržišnim okolnostima, cijene se formiraju individualno za sve kupce, svako slobodno bira snabdijevača električnom energijom, te cijena električne energije nije regulisana niti unaprijed definisana.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca BiH je iskazao zadovoljstvo rezultatima ovih sastanaka, naročito informacijama koje su im kroz diskusije direktno prenijeli predstavnici Elektroprivrede BiH. Zajednički zaključak je da je neophodna kontinuirana edukacija kupaca i unapređenje saradnje sa zaposlenicima podružnica Elektroprivrede BiH, koji su u direktnom kontaktu sa kupcima, te kontinuirano poboljšavanje poslovnih procesa vezanih za priključivanje i snabdijevanje kupaca, a ukoliko su procesi određeni regulatornim dokumentima, zajedničko pokretanje inicijative za unapređenje regulative.

Predstavnici kompanija, kupci električne energije  iskazali su posebno interesovanje za teme koje se odnose na detalje vezane za cijene, odnosno, na osnovu čega se formira cijena, zašto se cijena za krajnje kupce veže za cijenu na berzi, da li na formiranje cijene za industriju utiče sadašnja cijena koja važi za kupce u kategoriji domaćinstva, odnosno, da li je vezana za cijenu po kojoj se prodaje električna energija za izvoz, da li su troškovi balansiranja uključeni u cijenu za snabdijevanje, šta su to troškovi balansiranja, uticaj vršne snage te koji parametri su adekvatni za poređenje.

Kupce su zanimali i uslovi ugovaranja isporuke električne energije, najpovoljniji period za ugovaranje snabdijevanja električnom energijom za narednu godinu, podaci o mrežarini i na koji način se ona određuje te, detalji vezani za naknadu za obnovljive izvore energije i obračun zateznih kamata.

Nakon okončanih radionica zaključeno je da će Elektroprivreda  BiH, u saradnji sa  Udruženjem poslodavaca FBiH,  definisati prijedlog izmjene zakonskih i regulatornih akata koji uređuju uslove rada na otvorenom tržištu električne energije. Također, Elektroprivreda  BiH   će raditi na kontinuiranom unapređivanju i digitalizaciji poslovnih procesa s ciljem unapređenja kvaliteta usluga ka kupcima, ali i smanjivanju internih troškova.