Odluke 58. Skupštine Društva

Na Pedeset osmoj (vanrednoj) Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo usvojena je Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani i donesena Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

Ispred državnog kapitala u Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  imenovani su: dr.sc. Izet Žigić, dr.sc. Milenko Obad, mr.sc. Jakub Dinarević, Sead Rešidbegović, dr.sc.Izudin Džafić i dr.sc. Ramiz Kikanović. Članovi Nadzornog odbora ispred državnog kapitala imenovani su do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa za člana Nadzornog odbora, na period od četiri godine, imenovan je mr.sc.Hasen Mašović.

Na Skupštini Društva donesena je i Odluka o odobravanju Statuta o izmjeni Statuta Zavisnog društva Rudnici uglja Kreka d.o.o Tuzla.