Nastavak realizacije Projekta izgradnje toplovoda za daljinsko grijanje Grada Živinice

Sporazum II o nastavku međusobne saradnje i regulisanju odnosa za izgradnju toplovoda i korištenje toplifikacionih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“ za daljinsko grijanje Grada Živinice, potpisan je 25.oktobra 2019. godine, u Termoelektrani „Tuzla“.

 

U ime JP Elektroprivreda BiH Sporazum su potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor, Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju i u ime Grada Živinice Samir Kamjenjaković, gradonačelnik.

Sporazumom, koji je nastavak saradnje na realizaciji projekta toplifikacije Živinica, definisano da će Grad Živinice pripremiti cjelokupnu prostorno plansku dokumentaciju saglasno  s obuhvatom iz pripremljene Investiciono-tehničke dokumentacije, dok će JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupiti ocjeni predinvesticione osnove i postupku izrade Elaborata o izvođenju investicije.

 

Nakon  okončanju ovih aktivnosti  predstavnici JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i Grada Živinice će potvrditi odabranu varijantu Projekta te će se pristupiti potpisivanju dugoročnog sporazuma kojim će biti definisan model finansiranja, kriteriji za zaključenje dugoročnog Sporazuma o isporuci i preuzimanju toplinske energije, vlasništvo nad izgrađenim toplovodom itd.

 

U okviru Projekta do sada su okončane aktivnosti definisane Sporazumom  potpisanim 2015. godine. Realizovana je I faza sekundarnog dijela Projekta u iznosu od oko 1.600.000,00 KM.

 

U vezi s tim JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je pripremila Investicioni program za izgradnju toplovoda i korištenje termoenergetskih kapaciteta iz Termoelektrane „Tuzla“  za obezbjeđenje toplinske snage 38,2 MWt za daljinsko grijanje Grada Živinice u sezoni grijanja i Idejni projekat/ Investiciono-tehničku dokumentaciju.

 

U toku su aktivnosti na adaptaciji postojeće infrastrukture i postojećih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“ od toplinske stanice do pumpne stanice, dok se na području Grada Živinice obavljaju aktivnosti na izmjenama trase vrelovoda TE „Tuzla“ – Živinice, u skladu s Idejnim projektom/Investiciono-tehničkom dokumentacijom.