Održana Šezdeseta (vanredna) Skupština EPBiH

Šezdeseta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo nije donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Period na koji je imenovano 6 članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala istekao je 27.11.2019. godine, a  nedonošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ne znači da je tim članovima Nadzornog odbora produžen angažman u Nadzornom odboru.

Budući da Vlada FBiH nije dostavila imena kandidata za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, nije bilo uslova za  donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Šezdeseta (vanredna) Skupština Društva  donijela je i Odluku o odobravanju Statuta o izmjenama Statuta ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo, kojim je konstatovana promjena naziva i oblika većinskog  udjeličara ETI Izlake, Republika Slovenija  u tom privrednom društvu iz dioničkog društva (d.d.) u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). 

Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo upoznati su sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2019. godinu u JP Elektropriveda BiH.