Usvojena odluka o odobravanju statuta rudnika uglja

Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 28.avgusta 2020. godine u Sarajevu nije donijela Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

 

Mandat članova NO ispred državnog kapitala ističe zaključno sa 28.08.2020. godine. Budući da nisu postojali uslovi, jer Vlada FBiH nije  dostavila prijedlog kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor, Skupština nije razmatrala donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Skupština Društva je usvojila  Odluku o odobravanju statuta zavisnih društava –rudnika uglja.