Povećana naknada za obnovljive izvore

Na 237. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 24.09.2020. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za četvrti kvartal 2020. godine, u visini 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Navedena Odluka Vlade FBiH se odnosi isključivo na visinu naknade za obnovljive izvore, dok cijena električne energije ostaje ista za sve korisnike univerzalne usluge, odnosno, za potrošače iz kategorije domaćinstava i ostale potrošnje na niskom naponu.

Riječ je o obavezi predviđenoj Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70713, 5/15). 

Prema ranijim odlukama Vlade FBiH, naplata naknade za obnovljive izvore vrši se putem računa za električnu energiju JP Elektroprivreda BiH.

Sredstva prikupljena po ovom osnovu, JP Elektroprivreda BiH u cjelokupnom iznosu preusmjerava  Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK).