Javni poziv vlasnicima nekretnina radi eksproprijacije za izgradnju HE „Janjići“

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo objavilo je Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju s ciljem izgradnje HE „Janjići“ na rijeci Bosni. Gradsko vijeće Zenica donijelo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju HE „Janjići“, 28.12.2020.godine, kojom je određeno da je korisnik eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

U skladu s odredbama Zakona o eksproprijaciji, JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,  kao korisnik eksproprijacije, poziva vlasnike nekretnina predloženih za eksproprijaciju da se u roku 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa jave i dostave dokumentaciju radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama i eventualnog ugovaranja termina sastanka.

Podaci o vlasnicima nekretnina nalaze se u „Pregledu nekretnina za eksproprijaciju za izgradnju HE Janjići,  sa podacima o vlasništvu“,  koji je sastavni dio objavljenog  Javnog oglasa. 

Detaljne informacije o načinu prijave, vlasnici nekretnina predloženih za eksproprijaciju mogu pronaći u tekstu Javnog oglasa koji je objavljen u dnevnim novinama, na web-stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i web-stranici Grada Zenica, te na oglasnoj ploči Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica. 

Obavještenja o Javnom oglasu biće plasirana putem saopćenja u programima lokalne radio-televizijske stanice i drugim elektronskim medijima.

Na web portalu JP Elektroprivreda BiH (www.epbih.ba) Javni oglas dostupan je ovdje.