Održana Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

Šezdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 25. maja 2021. godine, u Sarajevu, donijela je odluke o izmjenama i dopunama/stavljanju van snage odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike uglja - ZD RMU ¨Zenica¨ d.o.o.- Zenica, ZD RU Kreka d.o.o. Tuzla , ZD RMU ¨Kakanj¨ d.o.o. Kakanj , ZD RMU Breza d.o.o. Breza , ZD RMU Đurđevik d.o.o.- Đurđevik, ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik -Bila i ZD RU Gračanica d.o.o.- Gornji Vakuf Uskoplje

Predstavnici dioničara usvojili su i Revidirani plan poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021. – 2023. godina. 

Ključna izmjena u Revidiranom planu u odnosu na postojeći trogodišnji plan, odnosi se na uvrštavanje mogućnosti odobravanja pozajmica zavisnim društvima rudnicima uglja što podrazumija pozajmice proistekle iz pretvorbe ranije uplaćenih, a neopravdanih avansa u dugoročne pozajmice ZD rudnicima i pozajmice za potrebe finansiranja izmirenja obaveza za doprinose PIO/MIO, nezaposlene, finansiranje troškova za prekvalifiakciju/dokvalifikaciju radnika i finansiranje izmirenja ostalih troškova poslovanja iz prethodnog perioda, a sve sa ciljem implementacije aktivnosti na restruktuiranju rudnika.

Revidiranim planom predviđena su ulaganja u iznosu od 1,636 mlrd KM , pretežno iz kreditnih sredstava, ali i uz značajno učešće vlastitih sredstava za ulaganja u iznosu od 627,6 mil. KM koja bi se trebala obezbijediti kroz poslovne aktivnosti te iz već postojećih novčanih sredstava (gotovina i depoziti) krajem 2020. godine. Uvažena je i potreba očuvanja minimalne likvidnosti od 25,0 mil. KM te obaveza urednog servisiranja kredita koji su već povučeni ili će biti povučeni u toku planskog perioda.         

Revidirani plan predviđa i veću dobit u odnosu na važeći plan, posebno u 2022. i 2023. godini.

Donesena je i Odluka o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice i Odluka o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja.