Potpisan sporazum o zahtjevima Sindikata radnika rudnika u FBiH

JP Elektroprivreda BiH, rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH i Samostalni sindikat radnika rudnika u Federaciji BiH zaključili su 01.12.2021.godine, Sporazum kojim su okončani protesti rudara rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH započeti 23.11.2021.godine. Sporazum su potpisali Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, direktori rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i Sinan Husić predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH.

Potpisnici Sporazuma zaključenog na osnovu člana 67. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva  u Federaciji BiH , a u vezi sa poglavljem „Saradnja u procesu restrukturiranja i poboljšanja učinka rudnika“ i zahtjeva Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH od 28.11.2021.godine, obavezali su se na sljedeće:
 
1. JP Elektroprivreda BiH d.d -Sarajevo i rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH će najkasnije do 31.05.2022.godine uraditi Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH, a koji će se sprovoditi od 01.01.2023.godine do 31.12.2028.godine;


2. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora  o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva Federacije BiH i važećih Pravilnika o radu u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH do 30.04.2022.godine;


3. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju najkasnije do 30.04.2022.godine usaglasiti jedinstveni Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku i vrednovanju otežanih  uslova rada za sve rudnike uglja u sastavu Koncerna EPBiH,  a koji će biti usklađen sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca radnika iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH koji će se primjenjivati od 01.05.2022.godine. Do donošenja novih Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada prijedlozi ovih akata će se staviti van snage;


4. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma od 19.05.2021.godine, a koje su utvrđene po svim tačkama Sporazuma;


5. Uprave rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH će primjenu mjere „prekid rada“ u rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH primjenjivati isključivo u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH, a što će detaljnije definisati Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH i koji će se primjenjivati od 01.05.2021.godine;


6. JP Elektroprivreda BiH  d.d.-Sarajevo se obavezuje najkasnije do 03.12.2021.godine tražiti od Vlade Federacije BiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se isporučuje u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo; 


7. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje da nakon date saglasnosti od strane Vlade Federacije BiH rudnicima u sastavu Koncerna EPBiH dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022.godinu po većoj cijeni za 20% u odnosu na utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021.godinu . Povećanje cijene uglja za 20% odnosi se na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH.  Sredstva  dobivena povećanjem cijene uglja koristit će se isključivo za izmirenje tekućih i zaostalih obaveza rudnika;


8. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH se obavezuju da obezbijede potrebna sredstva za izmirenje obaveza za penzionisanje svih radnika koji će steći te uslove do kraja 2022.godine;


9. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje se  obavezuju  na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta  za PK „Dimnjače“ u Rudniku uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje;


10. Rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH i rukovodstva sindikalnih organizacija rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH imaju obavezu utvrditi metodologiju plaćanja dnevnica za sve radnike u toku obustave rada;


11. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje da u roku 7 dana izvrši smjenu direktora RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla.