Usvojen Revidovani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo

Sedamdeset i prva (vanredna) Skupština Društva održana 30. decembra 2021. godine u Sarajevu donijela je Revidovani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period od 2021.-2023.godina.

 

Revidovan je dio koji se odnosi na  2021. godinu  u dijelu predračun bilansa uspjeha, predračun gotovinskih tokova, predračun bilansa stanja i plan ulaganja.

Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH.

Na sedamdeset i prvoj vanrednoj Skupštini, dioničarima je  predstavljen i Izvještaj o reviziji po polugodišnjem obračunu za 2021.godinu.