Parlament FBiH usvojio dopunjenu verziju Zakona o električnoj energiji

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održanoj 30.decembra 2021. godine u Sarajevu, usvojen je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji kojim je ograničeno povećanje cijene električne energije na 20 procenata.

 

Zakonom o električnoj energiji usaglašenim u oba doma Parlamenta FBiH iza člana 16. dodaje se član 16.a koji glasi -  „lznimno od stava (2) člana 16. Zakona, ukoliko dođe do poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca poveća za više od 20 procenata  u odnosu na prethodnu godinu, Vlada Federacije BiH  je u obavezi da posebnom odlukom ograniči porast cijena snabdijevanja električnom energijom do 20 procenata maksimalno  pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže“.

Prihvaćen je i  prijedlog zaključka kojim se Vlada FBiH zadužuje da  nakon tri mjeseca  odnosno do 31.marta 2022. godine,  napravi analizu efekata primjene odluke o ograničavanju cijene električne energije, predloži eventualno korekcije  i dostavi ih Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjenje.