Projekat VE Vlašić: Sporazum o saradnji EPBiH i Evropske investicijske banke

Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Lilyana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicijske banke (EIB), potpisali su Sporazum o saradnji između EIB i JP Elektroprivreda BiH za finansiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, kojim su definisani uslovi za realizaciju finansijske saradnje i konsultantske usluge.

U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI-Economic Resilience Initiative) Evopska investicijska banka je za realizaciju konsultantske usluge odobrila grant sredstva u iznosu 300.000 EUR.

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konsultantskih usluga će provesti EIB u skladu sa svojim politikama, pravilima i procedurama nabavke. Ugovor će biti zaključen između EIB i izabrane konsultantske kompanije. 
 
JP Elektroprivreda BiH će biti uključena u proces definisanja tehničkih specifikacija, što podrazumijeva i saglasnost na TOR, koje će EIB koristiti u tenderskoj dokumentaciji i praćenju i nadzoru nad realizacijom ugovora i blagovremeno dostavljati odluke i informacije banci i konsultantu za potrebe izvršavanja usluga. 
 
Sporazuma o saradnji između EIB i JP Elektrorpivreda BiH za finansiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na  lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, pripremljen je u skladu sa zaključcima sa Procjenjivačke misije obavljene sa bankama KfW i EIB u toku 2020.godine i zatražene podrške od EIB sa fokusom na okolinske i socijalne aspekte u toku pripremne faze projekta.