Konferencija za medije

Na prvoj konferenciji za medije novoimenovanog generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH Amera Jerlagića i njegovih saradnika bilo je riječi o rezultatima poslovanja u protekloj godini, planovima razvoja u 2008. godini kao i dugoročnim planovima razvoja.Prema nerevidiranom bilansu uspjeha Elektroprivreda BiH je u 2007. godini ostvarila ukupni operativni prihod od 721 milion KM. Troškovi su iznosili 606 miliona KM, pa je sveukupni rezultat dobit od 11,5 miliona KM, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu. Visoki procenat rasta prihoda koji je išao 12,5% je dobar trend koji će prema planovima za tekuću godinu biti i veći.


     29. februar 2008.

    Konferencija za medije

 

    Postignuti značajni rezultati, predstoji izgradnja novih proizvodnih kapaciteta 

 

Na prvoj konferenciji za medije novoimenovanog generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH Amera Jerlagića  i njegovih  saradnika bilo je  riječi o  rezultatima  poslovanja u protekloj godini, planovima razvoja u 2008. godini kao i dugoročnim planovima razvoja.

 

Prema  nerevidiranom bilansu uspjeha Elektroprivreda BiH je u 2007. godini ostvarila ukupni operativni prihod od 721 milion KM. Troškovi su iznosili 606 miliona KM, pa je sveukupni rezultat dobit od 11,5 miliona KM, što predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu. Visoki procenat rasta prihoda koji je išao 12,5% je dobar trend koji će prema planovima za tekuću godinu biti i veći.

 

Planirana struktura prihoda za 2008. godinu je  824 miliona KM. Planirani troškovi  su 818 miliona KM od čega se 40% odnosi na materijal posebno na na ugalj. Rezime pojednostavljenog operativnog plana predstavljao bi operativni prihod od 800 miliona KM opertivni troškovi 676 miliona KM i uz ostale prihode dobit od 6 miliona KM.

 

Naglašeno je da je u narednim godinama potreban intenzivniji pristup novim investicijama što predviđa  ulaganje u nove kapitalne proizvodne objekte , ulaganje u rekonstrukciju postojećih objekata i sanaciju distributivne mreže . Prema planu u 2008. godini za investiciona ulaganja biće izdvojeno 171 miliona KM. Pored toga postoji prenesenih 130 miliona  KM iz prethodnh godina za koje su već donesene investicione odluke, tako da će taj iznos biti praktično 300 miliona KM.

 

Prezentirani su osnovni ciljevi Društva koji se ogledaju u ostvarivanju profitabilnog poslovanja, zadovoljenju potreba kupaca i pokretanju novih investicija. Zaključeno je da je potrebno, da bi se ciljevi i opredjeljenja ostvarili, rekonstruisati i modernizirati postrojenja, finansijski jačati preduzeće, usmjeravati se ka tržišnom poslovanju te izvršiti korporatizaciju i transformaciju u decentraliziranu grupaciju, uključujući i rudnike uglja za što su nužne promjene unutar EP BiH..