Cijene ugljika i tranzicija ugljenih regiona - obaveze i izazovi

Cijene ugljika koje mogu biti ne samo izazov već i prilika, te provedba pravedne tranzicije regiona bogatih ugljem, bile su centralne teme panela drugog dana Energetskog samita u BiH, u čijem radu su učestvovali prof. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj i dr. Anes Kazagić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj.

 EU je već usvojila vremenski okvir za uvođenje Mehanizma za prilagodbu ugljika na granici (CBAM) koji će se primjenjivati i na našu zemlju ukoliko ne budu poduzete potrebne mjere. 

Tokom diskusije je ukazano da će se BiH  suočiti s teretom plaćanja razlike između cijene ugljika u EU i zemlji porijekla ukoliko ne postoji mehanizam određivanja cijene ugljika za proizvode u čijoj proizvodnji se 

on intenzivno koristi, a koji su proizvedeni u zemljama van EU i koji su namijenjeni za izvoz u Uniju, što se može odraziti  i na izvoz električne energije proizvedene sagorijevanjem uglja i može dovesti u nevoljan položaj djelovanje sektora rudarstva.  

Svjesna novih okolnosti Elektroprivreda BiH  je 2021.godine, uvela interni obračun troškova CO2 koji podrazumijeva samonametnuti mehanizam interne cijene za emisije iz rada termoelektrana, kao prijelaznu mjeru s ciljem olakšavanja  provedbe planova smanjenja emisija.

„JP Elektroprivreda BiH se konceptom internog obračuna troškova CO2opredijelila za rezervaciju sredstava i stvaranje internog fonda za potrebe tranzicije u pravcu dekarbonizacije. 90 miliona KM koliko smo prikupili u protekle dvije godine, već je angažovano za relizaciju tri fotonaponske elektrane, od kojih će dvije biti na rudarskim površinama“ kazao je prof. Mustafa Musić, naglašavajući da će određivanje cijena ugljika u slučaju izostanka pravovremenih i potrebnih mjera u BiH, imati dalekosežne posljedice posebno na privrednike čije se poslovanje bazira na izvozu u zemlje EU. 

Učestvujući na panelu posvećenom temi „Provođenje pravedne tranzicije regiona bogatih ugljem“, tokom kojeg je diskutovano o sveobuhvatnom pristupu pronalaženja alternativa za sektor rudarstva i socijalnom aspektu kao mogućoj kočnici u provedbi  pravedne tranzicije, dr. Anes Kazagić je govorio o aktivnostima mapiranja područja bogatih ugljem, koje je Elektroprivreda BiH samostalno provela 2020.godine.

„Rezultat tih aktivnosti pokrenutih s ciljem iznalaženja načina za korištenja potencijala rudarskih područja u druge svrhe, su projekti 300 MW fotonaponskih elektrana na rudarskim površinama s precizno isplaniranom disperzijom snage i projekti biomase“ rekao je dr. Kazagić, dodajući da je Elektroprivreda BiH u skladu s obavezama naše države u postizanju karbonske neutralnosti 2050.godine, posebnim dokumentima precizirala dinamiku budućeg rada rudarskih kapaciteta u okviru Koncerna EPBiH uobzirujući  socijalni aspekt definisanjem  rješenja za uposlenike.      

Učesnicima  panela predstavljena je Mapa puta za pravednu tranziciju regija bogatih ugljem, koju je izradilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa nadležnim državnim i entitetskim institucijama i tehničku pomoć Svjetske banke, čime je Bosna i Hercegovina postala prva zemlja u regionu koja je pripremila ovakav dokument čije se usvajanje od strane  Vijeće ministara očekuje do juna 2023. godine.

Drugog dana samita razgovarano je i o cyber sigurnosti u energetskom sektoru, kapacitetima zaštite i načinima za unapređenje sistema odbrane od budućih napada.

Energetski samit u BiH 2023 završava se 28.aprila panelom  posvećenom elektromobilnosti.