Održana prva, zvanična video konferencija u Elektroprivredi BiH

JP Elektroprivreda BiH organizirala je prvu,zvaničnu video konferenciju. Nabavljeno je i instalirano deset identičnih sobnih (Room Based) videokonferencijskih sistema na lokacijama: ED Mostar, HE na Neretvi u Jablanici, Poslovno tehnička zgrada ED Sarajevo, Poslovno tehnička zgrada Elektroprivrede. TE Kakanj, ED Zenica, Edukacioni centar Radakovo Zenica, TE Tuzla, ED Tuzla i ED Bihać. Sektor za IKT u toku testiranja sistema prvi je put u našoj zemlji ostvario deset istovremenih video veza na deset lokacija.

  17. februar 2009.

   Realiziran projekt video konferencijskog sistema

 

   Savremenije, efikasnije, ekonomičnije

 

JP Elektroprivreda BiH organizirala je prvu, zvaničnu video konferenciju u koju su bili uključene ED Sarajevo, ED Mostar, ED Zenica, ED Tuzla i ED Bihać o temi : ""Prijem i skladištenje roba nabavljenih u okviru EBRD projekta""

 

Nabavljeno je i instalirano deset identičnih sobnih (Room Based) videokonferencijskih sistema na lokacijama: ED Mostar, HE na Neretvi u Jablanici, Poslovno tehnička zgrada ED Sarajevo, Poslovno tehnička zgrada Elektroprivrede. TE Kakanj, ED Zenica, Edukacioni centar Radakovo Zenica, TE Tuzla, ED Tuzla i ED Bihać.

 

Uvođenje video konferencijskih sistema najčešće se vezuje za smanjenje troškova i brojne druge negativne aspekte poslovnih putovanja. U firmama u kojima zaposlenici često putuju, pogotovo ako je riječ o dalekim odredištima, troškovi samo nekoliko putovanja s dnevnicama, troškovima hotela i prezentacije, troškovi vozila i slično mogu u cijelosti pokriti troškove uvođenja sistema, njegovu eksploataciju i održavanje.

 

Osim inicijalnih ulaganja u nabavku videokonferencijskih sistema, troškovi njihovog korištenja su minimalni budući da se u Elektroprivredi BiH koriste vlastiti postojeći komunikacijski kanali.

 

Za ovu godinu, prema planu poslovanja Sektora za IKT, pored sobno baziranih video konferencijskih sistema predviđena je i realizacija druge faze projekta. Ona se sastoji u nabavci i instalaciji većeg broja personalnih uređaja za video konferenciju koji će se potom integrirtati u postojeći sistem. Također će biti omogućeno snimanje video konferencija.

 

Sektor za IKT u toku testiranja sistema prvi je put u našoj  zemlji ostvario deset istovremenih video veza na deset lokacija.