Elektroprivreda BIH dobila četiri okolinske dozvole za hidroelektrane

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, izdalo je JP Elektroprivreda BiH četiri okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja i to za: HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac i HE Una-Kostela, Bihać.Time je udovoljeno zahtjevu JP EPBiH da dobije okolinske dozvole za pogone i postrojenja koji su bili u eksploataciji prije donošenja Zakona o zaštiti okoliša FBiH i koji su radili na osnovu starih dozvola.

11. mart 2009.

   Elektroprivreda BIH dobila četiri okolinske dozvole za hidroelektrane

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, izdalo je JP Elektroprivreda BiH četiri okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja i to za: HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac i HE Una-Kostela, Bihać.

Time je udovoljeno zahtjevu JP EPBiH da dobije okolinske dozvole za pogone i postrojenja koji su bili u eksploataciji prije donošenja Zakona o zaštiti okoliša FBiH i koji su radili na osnovu starih dozvola.

Dozvole su izdate na pet godina uz uvjet da u tom periodu JP EPBiH nastavi sa dogradnjom mjera sigurnosti brane i akumulacije, sigurnosti i pouzdanosti funkcioniranja tehnološkog procesa, zaštitom kvaliteta vode, unaprjeđenjem upravljanja otpadom kojeg proizvode pogoni i postrojenja, minimiziranjem negativnih utjecaja buke i utjecaja na faunu, kao i minimiziranjem ostalih negativnih utjecaja na okoliš.

Imajući u vidu da JP EPBiH izuzetnu pažnju posvećuje zaštiti okoliša sve te mjere već su ugrađene u poslovne planove pomenutih hidroelektrana do 2011. godine što je bilo presudno za izdavanje okolinskih dozvola čija realizacija će biti osigurana kontinuiranim monitoringom praćenja i mjerenja ključnih karakteristika aktivnosti pogona i postrojenja od značajnog utjecaja na okoliš.