Istorijski trenutak uvezivanja energetskog sektora Federacije

Nakon prijenosa vlasničkog udjela Vlade Federacije BiH u sedam rudnika Federacije na JP Elektroprivreda BiH, 25. septembra su skupštine rudnika Kakanj, Kreka, Breza, đurđevik, Zenica, „Gračanica“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i rudnika „Abid Lolić“ iz Bile kod Travnika, usvojile svoje nove statute kojima postaju zavisna društva u okviru vladajućeg društva Koncerna Elektroprivreda BiH.

25. septembar 2009.

   Usvojeni novi statuti sedam rudnika Federacije

 

   Istorijski trenutak uvezivanja energetskog sektora Federacije

 

Nakon prijenosa vlasničkog udjela Vlade Federacije BiH u sedam rudnika Federacije na JP Elektroprivreda BiH, 25. septembra su skupštine rudnika Kakanj, Kreka, Breza, đurđevik, Zenica, „Gračanica“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i rudnika „Abid Lolić“ iz Bile kod Travnika, usvojile svoje nove statute kojima postaju zavisna društva u okviru vladajućeg društva Koncerna Elektroprivreda BiH.

Usvajanje ovih statuta bio je preduslov za uređenje međusobnih odnosa u budućem koncernu, koji će definitivno biti potvrđeni usvajanjem statuta JP Elektroprivreda BiH na  Skupštini  Društva planiranoj za slijedeći mjesec. Novim statutima zavisna društva obavezna su, između ostalog, za preduzimanje svih mjera i aktivnosti radi ostvarivanja kontinuirane i kvalitetne proizvodnje, osiguravanja stabilnosti u radu i poslovanju, dostizanje visokog stepena efikasnosti u poslovanju i održivog razvoja društava. Obaveze društava su i ostvarivanje poslovnih odnosa po tržišnim uvjetima privređivanja, u skladu sa zakonskim rješenjima i ugovorom o vođenju poslova, te aktima kojima se reguliraju sistem i politika cijena i odnosi sa kupcima. Društva su obavezna  za efikasno pružanje usluga kupcima ali i za transparentnost u poslovanju te profesionalni razvoj i socijalnu sigurnost zaposlenika, odnosno za stvaranje uvjetima  za razvoj ljudskih resursa i stalno poduzimanje mjera u očuvanju i zaštiti okoline.

Novim statutima posebno su istaknuti mogući oblici povezivanja te odnosi između vladajućeg i zavisnog društva. Tako je društvo, svaki rudnik, zavisno društvo u odnosu na JP EPBiH koja ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu i koja je vladajuće društvo. Zavisno društvo sa vladajućim društvom zaključuje ugovor o vođenju poslova kojim se uređuju međusobni odnosi a zavisno društvo je obavezno primjenjivati odluke, obavezujuće naloge ili uputstva vladajućeg društva u skladu sa Zakonom, novousvojenim statutom i ugovorom o vođenju poslova.

Opšti akti Društva uskladit će se sa Statutom Društva (koncerna) u roku od 90 dana od današnjeg dana. Konstituisanje organa upravljanja društva i imenovanje nosilaca funkcija organa upravljanja treba da bude završeno za 60 dana a danaom upisa promjena nastalih u vlasništvu udjela u registru nadležnog suda društva, rudnici, gube status javnog preduzeća i prestaje primjena odredaba Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH.