EPBiH dopuštena koncentracija eksploatacije uglja

Otklonjena je i posljednja prepreka zaživljavanju Koncerna EPBiH koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika uglja iz Federacije: RMU Zenica, RMU Kakanj, Rudnik Kreka, RMU „Abid Lolić“ iz Bile kod Travnika, RMU Breza, RMU đurđevik i Rudnik uglja Gračanica iz Gornjeg Vakufa. Naime 15. oktobra je u JP EPBiH stiglo rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine kojim se „ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu eksploatacije ugljena u Federaciji BiH.

15. oktobar 2009.

   EPBiH dopuštena koncentracija eksploatacije uglja

 

Otklonjena je i posljednja prepreka zaživljavanju Koncerna EPBiH koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika uglja iz Federacije: RMU Zenica, RMU Kakanj, Rudnik Kreka, RMU „Abid Lolić“ iz Bile kod Travnika, RMU Breza, RMU đurđevik i Rudnik uglja Gračanica iz Gornjeg Vakufa. Naime 15. oktobra je  u JP EPBiH stiglo rješenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine kojim se „ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu eksploatacije ugljena u Federaciji BiH, koja će nastati stjecanjem kontrole, od strane gospodarskog subjekta JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo nad gospodarskim subjektima (već pobrojanim rudnicima) preuzimanjem 100,0 % vlasničkih udjela od Federacije Bosne i Hercegovine“.

Prilikom ocjene predmetne koncentracije Konkurencijsko vijeće uzelo je u obzir i elaborat „Koncept buduće organizacije JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo“ kojim je predviđeno formiranje Koncerna, sa oko 17.000 zaposlenih, kojeg bi  činili gospodarski  subjekti JP EPBiH, kao vladajuće društvo i zavisna društva, uključujući i rudnike, koja bi se utemeljila prema elektroprivrednim djelatnostima i bila u vlasništvu vladajućeg društva. Konkurencijsko vijeće našlo je uporište za donošenje ovakve odluke i u Akcionom planu prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji čiji je cilj postizanje održive proizvodnje uglja i smanjenje kupovne cijene uglja kako bi i proizvodnja električne energije iz uglja bila konkurentnija na domaćem i inozemnom tržištu.

U obrazloženju rješenja Konkurencijsko vijeće BiH navodi da se „provođenjem predmetne koncentracije osigurava gospodarskom subjektu EPBiH stabilna proizvodnja električne energije i iz termoenergetskih kapaciteta, dugoročno i kvalitetno osiguravanje sirovinske osnove za termo kapacitete, kao i povoljnije cijene uglja za sadašnje i buduće termokapacitete što treba omogućiti optimalnu proizvodnju u smislu kombiniranja termo i hidroproizvodnje električne energije, što će osigurati i povećanje proizvodnje i godišnjih prihoda. Također, ove aktivnosti trebaju osigurati restrukturiranje rudnika i poslovanje istih bez gubitaka, odnosno efikasnije poslovanje i znatno bolje radne i životne uvjete zaposlenih“.

Odlukom Konkurencijskog vijeća stekli su se uslovi da Koncern EPBiH počne sa radom od početka 2010. godine.