Male hidroelektrane
na Neretvici

Lokacija objekta: sliv rijeke Nertvice - područje općine Konjic
Tip objekta: 15 malih hidroelektrana; protočne derivaciono-tlačne elektrane
Ukupno instalisana snaga: 24,5 MW
Planirana godišnja proizvodnja: 99,9 GWh 

Investicija

Investicija: 103 miliona KM
Finansiranje: vlastita sredstva EPBiH i kredit EBRD

Planirana realizacija Projekta:  

IA Faza 6,4 MW, Jan’17-Dec’17
     MHE Srijanski most
     MHE Gorovnik ušće

IB Faza 3,0 MW, Jun’17-Jun’18
     MHE Crna Rijeka
     MHE Gorovnik

II Faza 7,9 MW, Jan’18-Dec’18
     MHE Podhum 1
     MHE Podhum 2
     MHE Donji Obalj
     MHE Poželavka
     MHE Mala Neretvica – ušće

III Faza 7,2 MW, Jan’19-Dec’19
     MHE Obašćica
     MHE Duboki potok 2
     MHE Ruste
     MHE Plavuzi
     MHE Prolaz
     MHE Duboki potok 1

Status projekta 

Okončane aktivnosti:

 • Glavni projekat I Faze
 • Revizija Glavnog projekta IA Faze
 • Dobijene obnovljene Okolinske dozvole
 • Završena eksproprijacija i prenamjena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište za IA Fazu
 • Pokrenuta inicijativa za produženje Urbanističke dozvole za IB Fazu
 • Pokrenuta inicijativa za dobijanje Građevinske dozvole za IA Fazu
 • Objavljen Tender za opremu IA Faza
 • Ugovor o koncesiji sa Općinom Konjic

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Objava Tendera za građevinske radove za IA Fazu
 • Ishodovanje produženje Urbanističke dozvole za IB Fazu
 • Ishodovanje građevinske dozvole za IA Fazu
 • Pokretanje inicijative za reviziju Glavnog projekta IB Faze

Predstojeće aktivnosti: 

 • Revizija Glavnog projekta IB Faze
 • Rješavanje imovinsko pravnih odnosa IB Faze
 • Evaluacija ponuda i ugovaranje opreme za IA Fazu
 • Evaluacija ponuda i ugovaranje građevinskih radova za IA Fazu
 • Izrada tenderske dokumentacije za realizaciju IB Faze
 • Izrada tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta II Faze

Dopunska procjena uticaja na okoliš i društvo: