Hidroelektrana
„Babino Selo“

Lokacija objekta: rijeka Vrbas, područje općine Donji Vakuf
Tip objekta: protočna derivaciona elektrana
Instalirana snaga: 6,17 MW
Godišnja proizvodnja: 23,65 GWh

Status projekta 

Okončane aktivnosti : 

  • Odobrena sredstva WBIF-a na grant osnovi u iznosu 750.000 EUR za izradu Studije izvodljivosti sa Studijom uticaja na okoliš
  • Dobijena saglasnost Općinskog vijeća Donji Vakuf za izvođenje istražnih radova
  • Izvedena geološka istraživanja na terenu kao sastavni dio Studije izvodljivosti

Aktivnosti koje su u toku: 

  • Izrada Studije izvodljivosti sa Studijom uticaja na okoliš
  • Procjene kritičnih staništa u rijeci Vrbas na predviđenom projektnom području, kao sastavni dio Studije uticaja na okoliš