Blok 7
TE „Tuzla“

Lokacija objekta: krug postojeće Termoelektrane „Tuzla“ 
Tip objekta: zamjenski kogeneracijski blok na lignit 
Instalirana snaga: 450 MW + 270 MW toplotne energije
Godišnja proizvodnja: 2.756 GWh

Investicija

Ulaganja u izgradnju Bloka 7: 1.499 miliona KM  
Ulaganja u izgradnju Bloka 7 s  Rudnikom: 1.646 miliona KM  
Finansiranje: projektno partnerstvo 

Status projekta

Okončane aktivnosti:  

 •  Završena i revidirana investicijska i okolinska dokumentacija

Dobivene dozvole: 

 • Prethodna vodna saglasnost od Agencije za vodno područje rijeke Save 
 • Okolinska dozvola od Federalnog ministarstva okoliša i turizma 
 • Certifikat o priključenju Bloka 7 na EES BiH od NOS-a BiH
 • Uvjeti za priključak na prijenosnu mrežu od Elektroprijenosa BiH
 • Urbanistička saglasnost od Federalnog ministarstva prostornog uređenja 

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Izbor projektnog partnera i zatvaranje konstrukcije finansiranja
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 • Izrada projekata koji proizilaze iz dobivenih dozvola i saglasnosti
 • Izrada izvedbenih projekata za pripremne radove

Predstojeće aktivnosti: 

 • Obezbjeđenje preostalih dozvola i saglasnosti
 • Izvođenje pripremnih radova na lokaciji
 • Donošenje Odluke o izgradnji 
 • Ugovaranje izgradnje Bloka 7