Blok 8
TE „Kakanj“

Lokacija objekta – krug postojeća TE „Kakanj“
Tip objekta - zamjenski kogeneracijski blok
Instalirana snaga: 300 MW + 300 MW toplotne energije
Godišnja proizvodnja: 1.755 GWh

Investicija

Ulaganja u izgradnju Bloka 8: 1.035 miliona KM  
Ulaganja u izgradnju Bloka 8 s Rudnikom: 1.225  miliona KM  
Finansiranje: projektno partnerstvo

Status projekta 

Okončane aktivnosti:  

 • Završena i revidiranaa investicijska i okolinska dokumentacija

Dobivene dozvole:

 • Prethodna vodna saglasnost od Agencije za vodno područje rijeke Save 
 • Okolinska dozvola od Federalnog ministarstva okoliša i turizma 
 • Certifikat o priključenju Bloka 8 na EES BiH od NOS-a BiH
 • Uvjeti za priključak  na prijenosnu  mrežu od Elektroprijenosa BiH
 • Urbanistička saglasnost od Federalnog ministarstva prostornog uređenja 

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Inoviranje investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije
 • Izrada projekata koji proizilaze iz dobivenih dozvola i saglasnosti

Predstojeće aktivnosti: 

 • Izbor projektnog partnera i zatvaranje konstrukcije finansiranja
 • Obezbjeđenje preostalih dozvola i saglasnosti
 • Izvođenje pripremnih radova na lokaciji
 • Donošenje Odluke o izgradnji
 • Ugovaranje izgradnje Bloka 8