Male hidroelektrane

Male
hidroelektrane

Ukupna instalisana snaga mHE JP EP BiH je 14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar distributivnih dijelova JP EPBiH (pogon Bihać, pogon Tuzla i pogon Sarajevo).

U vlasništvu  JP Elektroprivreda  BiH  je sedam  distributivnih  hidroelektrana (mHE "Una" Kostela - Bihać, mHE "Krušnica" Bosanska Krupa, mHE "Bihać" Bihać, mHE "Modrac" Lukavac, mHE "Sniježnica" Teočak, mHE „Osanica“ Goražde i brana mHE „Bogatići“ Sarajevo) ukupne instalirane snage 14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar distributivnih dijelova JP EPBiH (pogon Bihać, pogon Tuzla i pogon Sarajevo).

Instalisana snaga malih hidroelektrana:

  • mHE "Una" Kostela (4 x 2.534 kW)
  • mHE "Krušnica" (2 x 230 kW)
  • mHE "Bihać" (1 x 160 kW)
  • mHE "Modrac" (1 x 1.898 kW)
  • mHE "Sniježnica" (250 kW + 150 kW)
  • mHE "Osanica" (2 x 542 kW)
  • mHE "Bogatići" (JP EP BIH je vlasnik brane sa akumulacijom)
Ukupno instalisana snaga mHE JP EP BiH je 14 MW.