Obavijest o održavanju prezentacije Prethodne procjene utjecaja na okoliš HE „Babino Selo“

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će 26.04.2016. godine, u 13.00 sati, u Sali Općine Donji Vakuf, za sve zainteresirane subjekte prezentirati Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš Hidroelektrane „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, kao i Plan učešća interesnih strana u projektu

Prethodna procjena utjecaja na okoliš provodi se u sklopu izrade Studije izvodljivosti HE „Babino Selo“. Izrada Studije izvodljivosti se finansira iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Zainteresirani mogu preuzeti dokumente u elektronskoj formi na internet stranicama www.elektroprivreda.ba/stranica/395  ,  www.donji-vakuf.ba ili u štampanim verzijama u prostorijama JP EPBiH na adresi Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo (soba 321).

Pisani komentari mogu se dostaviti na fax: 033 751 748 ili na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Sektor za kapitalne investicije, najkasnije do 26.04.2016. godine.