Isplata dividende za 2016. godinu

Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, održana 23.06.2017. godine, donijela je Odluku o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini, bili registirirani kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, kao vlasnici dionica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

Isplata dividende realizirat će se u visini 0,1651877 KM po dionici.


Detaljnije informacije dostupne su na stranici Obavještenja