Prezentacija o dopunskoj procjeni uticaja na okoliš i društvo za Projekat MHE na Neretvici

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo obavještava sve zainteresovane subjekte da će se dana 22.11.2017. godine, u 11:00 sati, u sali Općine Konjic, izvršiti prezentacija dopunske Procjene uticaja na okoliš i društvo za projekat izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Neretvici

Dopunska Procjena uticaja na okoliš i društvo za projekat izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Neretvici se priprema kako bi se ispunili provedbeni propisi i zahtjevi Direktive Evropske Unije o Procjeni uticaja na okoliš i društvo. Izrada dopunske Procjene uticaja na okoliš i društvo se finansira iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti gore navedeni dokument u elektronskoj formi, na internet stranici JP Elektroprivreda BiH ili u štampanoj verziji u prostorijama JP EPBiH na adresi Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo (sprat: mezanin; kancelarija br.M21).

Pisani komentari/primjedbe mogu se dostaviti na email mheneretvica@elektroprivreda.ba ili na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, najkasnije do 21.11.2017. godine.

Kontakt osoba u ime JP EPBIH je gđa. Nizama Koldžo-Kupusović, email: n.koldzo@epbih.ba