Odluke

27. februar 2015.
Odluke sa Trideset i četvrte Skupštine Društva, održane 26.02.2015. godine
Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2015. - 2017. godina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-17-11500-5.a)/10, br SD-35941/13-27/3.a) i br SD-2431/14 -30/4. c).
Odluka o izmjenama dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b) i br SD-2431/14 -30/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-17-11500-5.c)/10 i br SD-35941/13-27/3.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-17-11500-5.d)/10 i br SD-35941/13-27/3.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-17-11500-5.e)/10 i br SD-35941/13-27/3.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-17-11500-5.f)/10, br SD-35941/13-27/3.f) i br SD-2431/14-30/4.d)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-17-11500-5.g)/10 i br SD-35941/13-27/3.g)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) i br SD-35941/13-27/4.a)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b) i br SD-35941/13-27/4.b)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c) i br SD-35941/13-27/4.c)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-14967/11-21/4.d), br SD-35941/13-27/4.d) i br SD-2431/14-30/4.b).
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza br. SD-14967/11-21/4.e) i br. SD-35941/13-27/4.e)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-14967/11-21/4.f) i br SD-35941/13-27/4.f)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-14967/11-21/4.g) i br SD-35941/13-27/4.g)
Odluka o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, broj: SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011.g., broj:SD-7863/12-25/5 od 20.04.2012.godine i broj:SD-35941/13-27/7. od 31.01.2013.godine
26. septembar 2013.
Odluke sa Dvadeset i devete Skupštine Društva, održane 26.09.2013. godine
Odluka o rezultatima glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora