Ljetno računanje vremena - promjene u primjeni dnevnih tarifnih stavova

Prelaskom na ljetno računanje vremena, 30.marta 2014. godine, dolazi i do promjene u primjeni viših i nižih dnevnih tarifnih stavova ( period kada je tzv. jeftinija i skuplja električna energija).

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena radnim danima i subotom u periodima od 14:00 do 17:00 i od 23:00 do 08:00 sati obračunavaće se prema nižoj tarifi (NT). Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa primjenjuje cijeli dan.

Za ostale kupce JP EPBiH ( kupci koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu i više, kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 i 10 (20) kV naponu, te ostala potrošnja na 0,4 kV naponu i javna rasvjeta na 0,4 kV naponu ) električna energija utrošena radnim danima u periodu od 23:00 do 08:00 sati obračunavaće se prema nižoj tarifi (NT).  Za ovu kategoriju potrošnje, niža tarifa se primjenjuje subotom i nedeljom cijeli dan.

Cijena električne energije za domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila, iznosi 12,82 feninga/kWh. Za dvotarifna brojila cijena više tarife iznosi 16,02 feninga/kWh, a cijena niže tarife 8,01 feninga/kWh.

Podsjećamo da je prema tarifnim stavovima koje je donijela Federalna regulatorna agencija za električnu energiju (FERK) i koji se primjenjuju od 1. jula 2011. godine cijena električne energije ista tokom cijele godine.