Tržište električne
energije

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

U skladu sa dozvolom za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom izdatom od strane FERK-a, JP EPBiH ima sljedeće uloge:

  • snabdijevanje krajnjih kupaca koji su na tržištu slobodno izabrali snabdjevača električnom energijom
  • snabdijevanje krajnjih kupaca koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača (usluga javnog snabdijevanja)
  • snabdijevanje krajnjih kupaca u slučaju kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom (usluga rezervnog snabdijevanja)

Javni
snabdjevač

Krajnji kupci električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstvo i ostala potrošnja na 0,4 kV (mala preduzeća i komercijalni kupci), koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno usporedivim i transparentnim cijenama u okviru pružanja univerzalne usluge od javnog snabdjevača.

Javni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije, na način i pod uslovima koje propisuje FERK.

Rezervni
snabdjevač

Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom, u periodu ne dužem od 60 dana, kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom. Javne i rezervne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH.

Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom, u periodu ne dužem od 60 dana, kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom u slučaju:

  • stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao,
  • prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ga je do tada snabdijevao i
  • kada kupac ne nađe novog snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obevza plaćanja isporučene enektrične energije.

Pravo na uslugu snabdijevanja od Rezervnog snabdjevača, počev od 01.01.2015. godine, imaju svi kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu. 

Javne i rezervne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH. 

Detaljnije o odabiru snabdjevača, pravima i obavezama krajnjih kupaca i snabdjevača, kao i tome ko ima pravo na isporuku električne energije od strane javnog i rezervnog snabdjevača možete pronaći u Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača.