Kupci

Informacije o tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kategorijama kupaca, cijeni i opcijama plaćanja kao i servisne informacije vezane za distributivnu mrežu EPBiH.

U ovom dijelu možete dobiti osnovne informacije o tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kategorijama kupaca, cijeni i opcijama plaćanja kao i informacije vezane za distributivnu mrežu EPBiH koje se odnose na prekide i ograničenja pri isporuci električne energije, prijave kvarova i reklamacije.

Također, na raspolaganju su i savjeti o racionalnom korištenju energije te odgovori na najčešća pitanja.

Mi brinemo o svojim kupcima i želimo Vam to pokazati!

Sve dodatne informacije, prijedloge, sugestije i komentare možete slati putem kontakata na stranici Kontakt.

Kupci i tržište
električne energije

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kategorijama kupaca koji mogu slobodno da biraju snabdjevača električne energije, kao i koje korake je potrebno poduzeti da bi postali naš kupac električne energije, bilo da ste kupac priključen na distributivnu mrežu JP EPBiH ili na distributivnu mrežu drugih elektroprivrednih kompanija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine.

Sve donedavno, proizvodnja, prijenos  i distribucija električne energije su u većini zemalja smatrani prirodnim monopolom, odnosno bili su rezervisane djelatnosti gdje konkurencija nije bila moguća. Sektor električne energije bio je organiziran kroz vertikalno organizirana preduzeća koja su bila u vlasništvu države koja je kontrolirala sve segmente obavljanja ovih elektroprivrednih djelatnosti. Reforma elektroenergetskog sektora, koja je u EU započela devedesetih godina prošlog stoljeća, a u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina, u osnovi se svodi na uvođenje konkurencije u elektroenergetski sektor, odnosno na otvaranje tržišta električne energije. Krajnji cilj ovih reformi je da se kroz uvođenje konkurencije postigne efikasnost, konkurentne cijene i podizanje nivoa kvaliteta električne energije.

Kako postati kupac
Način na koji možete postati kupac električne energije JP Elektroprivreda BiH zavisi od toga da li ste: kupac koji ima ili će imati priključak na prijenosnu mrežu, kupac koji će imati priključak na distributivnu mrežu ili kupac koji ima priključak na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, a želi da mu snabdjevač električne energije bude JP EPBiH.
Detaljnije
Kategorije kupaca
Kupci električne energije su prema naponskom nivou na koji su priključeni i grupama potrošnje podijeljeni u sljedeće kategorije: kupci priključeni na 110 kV i više, kupci priključeni na 35 kV, kupci priključeni na 10 kV i kupci priključeni na 0,4 kV.
Detaljnije
Tržište električne energije
Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbog svog snabdjevača.
Detaljnije

Cijena električne
energije

U ovom dijelu možete saznati osnovne informacije o tome koji su sve troškovi uključeni u ukupnu cijenu električne energije i tarifne stavove za prodaju električne energije za krajnje kupce. Takođe, dati su i cjenovnici ostalih usluga koje nudi JP Elektroprivreda BiH (izdavanje elektroenergetske saglasnosti, izrada elaborata...).

Ukoliko želite izračunati iznos vašeg računa za električnu energiju, na osnovu unesenih energetskih veličina, to možete uraditi u dijelu Kalkulator.

Struktura cijena
Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove: trošak nabavke električne energije, trošak mrežarine, te naknada za obnovljive izvore energije koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u FBiH.
Detaljnije
Cjenovnik usluga
Informacije o cijenama usluga u JP Elektroprivreda BiH, naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača, te cjenovnik za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP EPBiH za postavljanje instalacija kablovske televizije.
Detaljnije
Tarifni stavovi
JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama.
Detaljnije

Računi i
plaćanje

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o računu za električnu energiju, saznati kako se, na osnovu mjesečne potrošnje, dobije konačan iznos računa za električnu energiju, kao i informacije gdje možete izvršiti plaćanje računa za električnu energiju.

Također, u dijelu Uvid u stanje računa možete provjeriti stanje vašeg računa za električnu energiju. 

Objašnjenje stavki računa
Račun za električnu energiju se sastoji od više stavki čija objašnjenja možete pronaći u nastavku.
Detaljnije
Kalkulator
Pomoću kalkulatora možete na osnovu unesenih energetskih veličina (obračunska snaga, aktivna energija, prekomjerno preuzeta reaktivna energija) izračunati iznos mjesečnog računa za električnu energiju.
Detaljnije
Uvid u stanje računa
Da bi ste imali uvid u stanje računa odnosno iznose računa i uplata za električnu energiju za objekte koje želite, potrebno je da se prijavite, odnosno registrirate ukoliko nemate svoj EPBiH korisnički račun. Stanje računa možete pratiti za jedan ili više objekata (kuća, stan, vikendica, poslovni prostor).
Detaljnije
Plaćanje računa
Kupci iz kategorije „domaćinstva“ mogu vršiti plaćanje računa za električnu energiju u poslovnicama Elektrodistribucije, putem elektronskog bankarstva te na šalterima poslovnih banaka i BH Pošte.
Detaljnije
E-račun
Elektroprivreda BiH pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna.
Detaljnije
SMS stanje računa
Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije. Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.
Detaljnije

Upiti, reklamacije
i prijave kvarova

Rješavanje reklamacija se vrši u skladu sa Općim uvjetima, zaključenim ugovorom o korištenju distributivne mreže / snabdijevanju električnom energijom, zaključenim drugim ugovorima i aktima Društva.


Putem telefona

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara putem telefonskog poziva možete vršiti na brojeve telefona navedene u Servisnim informacijama.

U upitu, reklamaciji ili prijavi kvara obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresa i općina.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj faxa, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).


Pisanim putem

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti pismenim putem. 

U pismu obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresu i općinu.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj fax-a, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).

Adrese organizacionih jedinica na koje možete uputiti upit, reklamaciju ili prijavu kvara navedene su na stranici Naše lokaciije.


Elektronskom poštom

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti putem elektronske pošte (e-mail). 

U e-mailu obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, adresa i općina.

Poželjno je navesti dodatne podatke koji se odnose na upit, reklamaciju ili prijavu kvara kao što su: broj telefona, broj faxa, šifra mjernog mjesta (za postojeće kupce).

E-mail adrese organizacionih jedinica na koje možete uputiti upit, reklamaciju ili prijavu kvara navedene su u Servisnim informacijama.


Online formularom

Web portal je jedan od komunikacionih kanala putem kojeg možete izvršiti podnošenje upita, reklamacije i prijavu kvara.

Operater šalje odgovor na postavljeni upit putem e-mail komunikacionog kanala (e-mail adresa je obavezan atribut upita). 

Da bi ste poslali zahtjev/reklamaciju putem online formulara morate se najprije prijaviti ovdje.

Ukoliko još niste registrovali svoj EPBiH korisnički račun, to možete uraditi ovdje.


Ličnom posjetom

Podnošenje upita, reklamacije ili prijavu kvara možete vršiti ličnom posjetom na šalterima poslovnih jedinica ili odjeljenja obračuna i naplate. 

Adrese organizacionih jedinica navedene su na stranici Naše lokacije.

Dokumenti i
obrasci

U ovom dijelu možete naći dokumente kojim je uređen rad elektroprivrednih djelatnosti, zahtjeve koje podnosi krajnji kupac/proizvođač, kao i tipske ugovore koji se potpisuju između krajnjeg kupca/proizvođača, s jedne strane, i distributera i snabdjevača električne energije, s druge strane.

Dokumenti
U ovom dijelu možete naći dokumente kojim je uređen rad elektroprivrednih djelatnosti.
Detaljnije
Zahtjevi
Bilo da ste novi ili postojeći kupac/proizvođač električne energije i želite stalni, privremeni ili povremeni priključak na distributivnu mrežu, potrebno je da podnesete zahtjev nadležnoj podružnici na odgovarajućem obrascu. Zahtjev može podnijeti i ovlašteni opunomoćenik, a za pravna lica zahtjev mora biti potpisan i ovjeren pečatom.
Detaljnije
Ugovori
Distributer sa krajnjim kupcem/proizvođačem električne energije potpisuje ugovor o priključenju i ugovor o korištenju distributivne mreže. Ugovore o snabdijevanju potpisuje snabdjevač sa krajnjim kupcem/proizvođačem. U ovom dijelu možete naći tipske obrasce ugovora za sve kategorije kupaca.
Detaljnije

Servisne
informacije

U ovom dijelu možete pronaći osnovne informacije o našim lokacijama, radnom vremenu, kako nas dobiti putem besplatnog telefona, kao i informaciju o planskim isključenjima.

Planska isključenja električne energije
Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.
Detaljnije
E-planska isključenja
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža Vam mogućnost da putem e‑maila dobijate informacije o planiranom isključenju i prekidu u isporuci električne energije Vašim objektima, zbog predviđenih radova na elektrodistributivnoj mreži.
Detaljnije
Naše lokacije
Detaljnije
Besplatni telefon
Detaljnije
Radno vrijeme
Detaljnije

Najčešća pitanja
i odgovori

 Koja je razlika između distributera i snabdjevača električne energije?

Distributer električne energije obavlja sve poslove vezane za distributivnu mrežu. Njegov zadatak je da svim kupcima omogući priključenje na distributivnu mrežu i da izvrši transport električne energije preko distributivne mreže. Snabdjevač električne energije nabavlja energiju od proizvođača električne energije i prodaje je krajnjem kupcu.  


Šta tržište električne energije donosi kupcima?

 Tržište električne energije donosi slijedeće prednosti za kupce:

 • slobodan izbor snabdjevača električnom energijom
 • pregovore o elementima ugovora sa snabdjevačem električne energije
 • cijenu električne energije formiranu na tržišnim osnovama

Ko određuje cijenu električne energije za javnog snabdjevača?

Cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univezalne usluge je određena od strana regulatorne agencije, a na prijedlog javnog snabdjevača. Cijenu električne energije za javnog snabdjevača JP EPBIH pogledajte u dijelu Tarifni stavovi. Detaljnije o samom načinu formiranja cijene električne energije za javnog snabdjevača možete pronaći u Pravilniku o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača


Šta je to javni snabdjevač električne energije?

Javni snabdjevač električne energije je snabdjevač koji ima obavezu da vrši isporuku električne energije kupcima koji su kvalifikovani, a nisu izabrali svog snabdjevača električnom energijom na slobodnom tržištu. Cijenu električne energije za pružanje usluge javnog snabdijevanja od strane javnog snabdjevača JP EPBIH pogledajte u dijelu Tarifni stavovi


Šta ako sam postao kvalifikovani kupac, a nisam izabrao svog snabdjevača električnom energijom?

Ukoliko kupac stekne status kvalifikovanog kupca, a nije izabrao snabdjevača električnom energijom, ima pravo da se snabdijeva od strane javnog snabdjevača. Detalje o javnom snabdjevači i tome ko ima pravo na javnog snabdjevača pogledajte u dijelu Tržište električne energije


Zašto moram potpisati ugovor o priključenju na distributivnu mrežu, ugovor o korištenju distributivne mreže i ugovore o snabdijevanju električnom energijom?

U skladu sa Opštim uslovima za isporuku električne energije, svaki kupac je dužan da sa distributerom električne energije potpiše ugovor o priključenju i ugovor o korištenju distributivne mreže, i ovi ugovori se u principu sklapaju na neodređeno vrijeme. Takođe, kupac je obavezan da sa snabdjevačem potpiše ugovor o snabdijevanju električnom energijom koji se za kupce kod kojih se vrši godišnje ugovaranje količine električne energije potpisuje na određeno vrijeme (kupci na 110 kV, 35 kV i 10 kV). Za ostale kupce (domaćinstva, ostala potrošnja na niskom naponu, javna rasvjeta) ugovori o snabdijevanju se potpisuju na neodređeno vrijeme. Forme za sve tri vrste ugovora možete pogledati u dijelu Ugovori.   


Kako postati kupac električne energije JP EPBIH?

Ukoliko ste kupac koji je već priključen na prijenosnu  ili distributivnu mrežu i želite promijeniti svog snabdjevača električnom energijom, dovoljno je da se obratite sa zahtjevom za promjenu snabdjevača. Ukoliko ste novi kupac i niste priključeni na mrežu, neophodno je da sa distributerom završite proces priključenja na mrežu, a potom sa snabdjevačem potpišete ugovor o snabdijevanju električnom energijom. Detaljnije pogledajte u dijelu Kako postati kupac


Zašto plaćam naknadu za obnovljive izvore energije (OIE) i kome idu sredstva prikupljena od naknade?

Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije jedan je od strateških ciljeva energetske politike EU, iskazan i kroz evropsko energetsko zakonodavstvo, odnosno Direktivu o podsticanje upotrebe električne energije iz OIE. Tom se Direktivom od zemalja članica traži uspostava sistema podsticaja za OIE. Svaka država članica EU postavlja svoj nacionalni cilj za proizvodnju električne energije iz OIE.

U skladu sa Uredbom o podsticanju poizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje svaki snabdjevač je obavezan da na računu koji dostavlja kupcu kao posebnu stavku označi iznos ukupne naknade za podsticanje obnovljivih izvora energije. Uredbom je definisana jedinična naknada koja se izražava u konvertibilnim markama po utrošenom kilovatsatu električne energije (KM/kWh).

Sredstva prikupljena od naknade za obnovljive izvore energije idu Operateru za obnovljive izvore energije i kogeneracije, iz kojih se, između ostalog, vrši plaćanje proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, finansira trošak rada Operatora za OIEiK i drugi troškovi vezani za OIEiK.


Kojeg datuma dobivam račun za električnu energiju?

Svi kupci električne energije JP EPBIH račun za električnu energiju dobivaju jednom mjesečno. Ukoliko ste kupac električne energije koji nije domaćinstvo, očitanje brojila se vrši svakog prvog u mjesecu i račun za električnu energiju dobivate početkom mjeseca. Za kupce iz kategorije domaćinstvo je karakteristično da se očitanje vrši kontinuirano tokom čitavog mjeseca, tako da račun možete dobiti bilo kada u mjesecu, s tim da svaki mjesec dobivate račun u istom periodu.


Koja su dozvoljena odstupanja napona na mjestu priključka kupca?

Odstupanja od nazivnog napona električne energije na mjestu isporuke električne energije za kupca priključenog na srednjem naponu (10kV, 20kV, 35kV), može biti do ±10%. Za kupca priključenog na niskom naponu (0.4kV), odstupanja od nazivnog napona električne energije na mjestu isporuke električne energije može biti u granicama od +5% do -10%.


Koje su zakonom definisane obaveze distributera po primitku prigovora kupca na kvalitet isporučene električne energije?

Ako korisnik mreže podnese distributeru pisani prigovor na nivo kvaliteta napona, distributer je dužan izvršiti mjerenje u roku  20 dana od dana podnošenja prigovora, a pisani izvještaj o rezultatima mjerenja na obračunskom mjernom mjestu  dostaviti krajnjem korisniku mreže u daljem roku od 10 dana. Ako se utvrdi da je prigovor neosnovan, troškove mjerenja snosi korisnik mreže, a ako je prigovor osnovan, nadležni  distributer. Ukoliko se utvrdi da je prigovor bio osnovan, distributer je duža za iduće tri godine osigurati standardan kvalitet napona na tom obračunskom mjernom mjestu.


U kojim slučajevima je neophodno da kupac podnese zahtjev za elektroenergetsku saglasnost?

 Krajnji kupac/proizvođač je obavezan dobiti elektroenergetsku saglasnost od distributera prije nego što pristupi:

 1. izgradnji novog objekta ili rekonstrukciji postojećih elektroenergetskih postrojenja priključenih na distributivnu mrežu.
 2. priključenju dodatnih uređaja
 3. zamjeni, premještanju ili rekonstrukciji mjernog mjesta
 4. izmjeni tehničkih karakteristika uređaja krajnjeg kupca, odnosno proizvođača
 5. povećanje vršne snage
 6. objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno mjerno mjesto
 7. dijeljenju jednog mjernog mjesta na više mjernih mjesta na istoj lokaciji
 8. promjeni namjene objekata i kategoriji potrošnje

Koji su rokovi za izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti/elektroenergetske saglasnosti?

Po zahtjevima za izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti/elektroenergetske saglasnosti distributer je dužan odlučiti što prije, ali ne duže od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna, distributer je dužan pisanim putem u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva zatražiti od podnosioca zahtjeva dopunu podataka.


Šta je posebna zona?

 Posebna zona označava prostor unutar prostornog plana u kojem se grade objekti za čije priključenje je potrebna izgradnja i/ili rekonstrukcija trafo-stanica i/ili priključnih vodova srednjeg napona do uključivo 35kV naponskog nivoa (npr. fabrika, rudnik, stambeno-poslovni objekat namijenjen tržištu, sportski objekat i slično).


Šta je neovlaštena potrošnja?

 Pod pojmom neovlaštena potrošnja se podrazumijeva:

 1. priključivanje objekta na distributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti i/ili ugovora o priključenju, ugovora o korištenju distributivne mreže i ugovora o snabdijevanju električnom energijom
 2. trošenje električne energije bez mjernih uređaja i mimo njih
 3. uticanje na rad mjernih uređaja, uklanjanje mjernih uređaja, skidanje ili oštećenje plombi
 4. samovoljno priključenje nakon isključenja
 5. premoštavanje brojila ili samovoljno premještanje priključka sa mjernim uređajima
 6. djelovanje kupca na uređaj za upravljanje tarifom u cilju korištenja manje tarife
 7. trošenje električne energije za kategoriju potrošnje za koju nije dobivena  elektroenergetska saglasnost

Šta je ''Smart grid''?

Smart grid predstavlja elektroenergetsku mrežu u kojoj se koriste informacione i telekomunikacione tehnologije za prikupljanje podataka i upravljanje elektroenergetskom mrežom sa ciljem povećanja efikasnosti, pouzdanosti, održivosti proizvodnje i distribucije električne energije.  


Šta je ''pametno brojilo (smart meter)''?

Pametno brojilo je elektronsko brojilo koje ima mogućnost uspostave dvosmjerne komunikacije između krajnjeg potrošača i distributera električne energije, na način da se informacije šalju telekomunikacionom mrežom, koja može uključivati elektroenergetske vodove, radio veze ili veze mobilne telefonije. Nakon ugradnje pametnog brojila, distributer može lakše odrediti mjesto prekida napajanja /ispada iz pogona te daljinsko očitanje brojila i uključenje / isklapanja kupca sa distributivne mreže. Pametna brojila pomažu i u smanjenju neovlaštene potrošnje. 


Šta ukoliko ostanem bez napajanja električnom energijom?

 Nestanak električne energije može biti posljedica:

 • kvara u elektroenergetskom sistemu
 • radova na elektroenergetskoj mreži
 • redukcije u isporuci električne energije

U slučaju prestanka napajanja električnom  energijom, savjetujemo vam da isključite sve uređaje, osim jednog rasvjetnog tijela koje će vam poslužiti za provjeru stanja sistema. Kada se stanje u sistemu normalizuje, postupno uključujte uređaje koji su vam neophodni. Posebno obratite pažnju na uređaje koji bi, nakon uspostave napajanja električnom energijom, mogli  izazvati požar. 

Konkretne informacije o planiranim radovima možete naći u dijelu Planska isključenja.


Kako izvršiti izmjenu podataka o vlasniku mjernog mjesta?

Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku
Promjena vlasništva objekta po osnovu:
- Prodaja objekta - kupoprodajni ugovor,
- Smrti krajnjeg kupca - dokument o utvrđivanju nasljednika,
- Prestanak pravnog lica u svojstvu kupca - dokument o utvrđivanju pravnog sljednika,
- Sticajem drugih okolnosti za prestanak ugovor a- dokument o utvrđivanju pravnih okolnosti za prestanak ugovora.
Članom 41. Opštih uslova za isporuku električne energije (Sl. list FBiH, broj 89/14), definisano je da je „Kod promjene vlasništva objekta kupca, raniji vlasnik - kupac obavezan u roku od 30 dana od promjene vlasništva dostaviti obavještenje o otkazu ugovora o korištenju distributivne mreže, kao i ugovora o snabdijevanju električnom energijom, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva u skladu sa Zakonom“. Istovremeno, novi vlasnik objekta je obavezan u istom roku podnijeti zahtjev za zaključenje novih ugovora, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva.
Kako bi se izvršila tražena izmjena naziva kupca, neophodno je da novi vlasnik u pripadajućoj Elektrodistribuciji EPBiH, podnese Zahtjev za raskid Ugovora o snabdijevanju električnom energijom i Ugovora o korištenju distributivne mreže te sklapanje novih Ugovora, putem obrasca Z-15. Uz Zahtjev, koji mora biti uredno popunjen i ovjeren, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili ZK izvadak), potvrdu o izmirenim dugovanjima te kopiju lične karte novog, krajnjeg kupca. U slučaju da je razlog za promjenu kupoprodaja nekretnine, neophodno je izvršiti i uplatu naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 23,40 KM.
Kada je u pitanju nasljeđivanje (smrt ranijeg vlasnika), poklon nekretnine ili prestanak pravnog lica u svojstvu kupca, podnosi se zahtjev Z-15, a obavezno je dostaviti i dokaz o vlasništvu.

Zahtjev za izmjenu podataka u naziva kupca
Promjena naziva kupca podrazumijeva sljedeće slučajeve:
- Promjena imena ili prezimena za fizička lica
- Promjena naziva za pravna lica
- Promjena adrese usljed akta upravnog organa.
Za promjenu naziva kupca potrebno je dostaviti uredno popunjen obrazac Z-13, dokument kojim se dokazuje promjena identifikacionih podataka krajnjeg kupca, potvrdu o izmirenim dugovanjima te kopiju LK. Ukoliko Zahtjev ne podnosi vlasnik, potrebno je obezbijediti i punomoć.

Zahtjev za ustupanje Ugovora
Ako se nalazite u zakupu određene nekretnine, u skladu sa članom 42. Opštih uslova za isporuku električne energije, jedini način prelaska računa na korisnika je putem Zahtjeva za ustupanje ugovora o korištenju i ugovora o snabdijevanju električnom energijom (obrasci Z-14 i  Z-14a), ali u tom slučaju, Zahtjev moraju popuniti i vlasnik i korisnik nekretnine. Naime, krajnji kupac koji je vlasnik objekta može zatražiti da se njegov Ugovor o snabdijevanju električnom energijom i Ugovor o korištenju distributivne mreže, na određeno vrijeme ustupe drugom krajnjem kupcu, a ODS/snabdjevač može na takvo ustupanje dati pristanak, u skladu sa zakonom i Opštim uslovima. Svakako, elektroenergetska saglasnost i dalje glasi na ustupaoca.
Za realizaciju navedenog zahtjeva, potrebno je dostaviti:
- uredno popunjen obrazac Z-14
- ovjerenu izjavu ustupatelja i primaoca ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obaveza,
- potvrdu/uplatnicu da su izmirene obaveze sa posljednom fakturom.
Za fizička lica potrebna je i kopija LK, a za pravna lica ID/PDV broj. Ukoliko kupac prilikom podnošenja zahtjeva ima Ugovor o zakupu, potrebno ga je priložiti uz zahtjev.
U slučaju da zahtjev ne podnosi vlasnik, potrebna je punomoć.
Obrada ovog zahtjeva se ne naplaćuje.

 Sve obrasce možete pronaći i preuzeti u dijelu Zahtjevi (https://www.epbih.ba/stranica/dokumenti-i-obrasci#zahtjevi).

 Finansijsko stanje na računu

 Uvid u finansijsko stanje na računu moguće je provjeriti na tri načina:
a) aktivacijom korisničkog naloga na web portalu epbih.ba
b) korištenjem usluge SMS stanje računa
c) ličnim kontaktom (kontakt centar ili u OOiN)
Korisnički nalog i SMS stanje računa pružaju informaciju o trenutnom saldu računa tj. o iznosu dugovanja, pretplate ili izmirenim dugovanjima, bez ostataka. 


Obračunata zatezna kamata

 Kamate se obračunavaju tek nakon neplaćenog računa u obaveznom roku, nakon izdavanja računa. Zatezne kamate su oblik novčane kazne za neurednog dužnika što je uređeno Zakonom o obligacionim odnosima. Prema članu 277. stav 1 ovog zakona, dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu prema stopi utvrđenoj zakonom.
Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/04, 68/04, i 29/05) je utvrđeno da se obračun zateznih kamnata za neizmirena dugovanja vrši po jedinstvenoj stopi od 12%.
Zatezne kamate počinju teći kada se ispune pretpostavke iz članova 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima, odnosno od trenutka kada dužnik padne u docnju tj. kada ne izvrši uplatu svog dugovanja do datuma naznačenog kao „rok dospijeća“ ili „DPO“.
Korisnicima usluge e-račun koji primaju račune za električnu energiju je minimizirana mogućnost padanja u docnju, s obzirom da je navedeni DPO produžen na 30 dana umjesto 15 koliko imaju kupci koji ne koriste e-račun. Također, e-račun omogućava dobivanje računa za električnu energiju odmah po izvršenju očitanja i unosa podataka tako da korisnici ranije ostvaruju uvid u račun.


Subvencija demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, socijalnih slučajeva i penzionera

EPBiH nije nadležna za davanje informacija u vezi sa pravom na subvencioniranje troškova električne energije. U zavisnosti od kategorije stanovništva (demobilsani borci, invalidi, penzioneri i porodice sa minimalnim primanjima), svi koji imaju osnov za subvencioniranje se mogu obratiti Centru za socijalni rad nadležne Općine ili PIO-u za korisnike minimalnih penzija.


Kako promijeniti adresu dostave računa?
Upit sa zahtjevom za promjenu adrese dostave računa za električnu energiju se može podnijeti lično u nadležnoj poslovnici Elektrodistribucije ili putem maila na pripadajući Kontakt centar. Obrada ovog zahtjeva se ne naplaćuje.

Razlozi za neredovnu isporuku računa (fizička dostava)?

Odgovor je moguće dati isključivo nakon razmatranja konkretnog upita i uvida u račun. Svakako, preporučujemo elektronsku dostavu računa jer su reklamacije na dostavu računa za električnu energiju minorne u slučajevima korištenja e-računa, a omogućavaju i niz drugih pogodnosti.


Mogućnost plaćanja većih iznosa računa na rate?

U određenim slučajevima, moguće je odobriti plaćanje računa na rate. Zahtjev se može uputiti lično u nadležnoj poslovnici Elektrodistribucije ili putem maila na pripadajući Kontakt centar. Obrada ovog zahtjeva se ne naplaćuje.


Brojevi transakcijskih računa za uplatu električne energije

 

ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO

ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

UNICREDIT BANK

INTESA SANPAOLO BANKA

ED SARAJEVO

3389002208089289

1549212004440975

 

 ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

INTESA SANPAOLO BANKA

ADIKKO BANK

RAIFFEISEN BANK

Tuzla

1549212004442042

3060460001059284

1610250001390542

Lukavac

1549212004442139

 

1610250001390833

Živinice

1549212004442236

1610250001391512

Srebrenik

1549212004442527

 

1610250001390736

Gračanica

1549212004442333

 

1610250001391318

Banovići

1549212004442624

 

1610250001390445

Gradačac

1549212004442430

 

1610250001391221

Kalesija

1549212004442721

 

1610250001391124

Kladanj

1549212004442818

 

1610250001391027

Sapna

1549212004443012

 

1610250001390639

Teočak

1549212004443109

 

1610250001391415

Čelić

1549212004442915

 

1610250001390930

 
ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

UNICREDIT BANK

RAIFFEISEN BANK

Zenica

3389002208094527

1610550003220044

Breza

3389002208099086

 

Doboj Jug

3385502200156028

1610400007880077

Kakanj

3389002209778641

1610650000970124

Maglaj

3386902246904914

 

Olovo

3389002208107040

 

Vareš

3389002209856144

 

Žepče

3386902246906757

1610750003300059

Tešanj

3386902246905884

 

Visoko

3389002208097243

1610550003220529

 


SREDNJOBOSANSKI KANTON

ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

VAKUFSKA BANKA

INTESA SANPAOLO BANKA

SPARKASSE BANK

UNICREDIT BANK

ASA BANKA

Travnik

1607010000006029

1549212008645343

 

 

 

Bugojno

1605020000024995

1549212008645343

 

 

 

Novi Travnik

1607010000006417

1549212008645343

 

 

 

Gornji Vakuf - Uskoplje

1605020000025286

 

 

3386902246873680

 

Donji Vakuf - Jajce

1605030000005643

1549212008645343

 

 

 

Fojnica

1607020000002917

 

1994700059981484

 

 

Busovača - Kiseljak

1607020000002488

 

 

 

1340400000385098

Vitez

1607020000001809

1549212008645343

 

 

 


 

 

ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ


ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

SPARKASSE BANK

RAIFFEISEN BANK

Bihać

1994990039910763

1610350001050164

Bosanska Krupa

1994990060584664

1610350001050261

Bosanski Petrovac

1994990076072557

1610350001050358

Bužim

1994990076153067

1610350001050455

Cazin

1994990039911151

1610350001050552

Ključ

1994990039916389

1610350001050649

Sanski Most

1994990000211767

1610350001050746

Velika Kladuša

1994990039915613

1610350001050843


 

 

 

 
ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR

ODJELJENJE OBRAČUNA I NAPLATE

UNION BANKA

Mostar

1027140000007426

Konjic

1027140000007523

Jablanica

1027140000008008

Savjeti
kupcima

U ovom dijelu možete naći savjete o tome kako racionalno koristiti električnu energiju i kako načinom potrošnje možete smanjiti iznos računa za električnu energiju. Takođe, date su osnove naznake vezane za opasnosti koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem uređajima koji koriste električnu energiju.

Racionalno korištenje električne energije
Racionalno korištenje električne energije
Najveći mogući efekti kod smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima postiže se istovremenim provođenjem razumne štednje i racionalnim korištenjem električne energije.
Detaljnije
Opasnosti od električne energije
Opasnosti od električne energije
Električna energija opasna je prilikom prolaska kroz ljudski organizam, zbog toplotnoga efekta, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i organa za disanje.
Detaljnije